full virtualisering

(full virtualization) – virtualisering där operativsystemen ”inte vet om” att de körs i virtualisering. Varje operativsystem körs mot en virtuell maskin som i sin tur körs mot hårdvaran. Gentemot operativsystemet beter sig den virtuella maskinen, som är ett program, som en fysisk dator. Tekniken är relativt enkel att tillämpa, eftersom operativsystemen inte behöver modifieras, men eftersom flera operativsystem delar på hårdvaran utan att veta om det kan det uppstå konflikter och problem. En lösning på detta är paravirtualisering.

[virtualisering] [ändrad 30 januari 2019]

hypervisor

program som låter flera operativ­system dela på samma hård­vara (en eller flera processorer, arbets­minne och hård­diskar). – För varje operativsystem och dess användare verkar det som om de disponerade en egen, komplett, dator, men i själva verket delar flera operativ­system och användare på en eller flera datorer. (Det kan vara flera operativ­system av samma slag eller olika slag.) – Hyper­visor är alltså ett verktyg för virtu­ali­se­ring. Det finns två huvud­typer av hyper­visorer:

  • – typ 1 låter varje operativ­system disponera datorns pro­cessor och hård­vara direkt genom en virtuell maskin;
  • – typ 2 har ett värd­operativ­system, och kör de andra operativ­systemen (gästerna) mot värd­systemet.

– Man skiljer ibland mellan hyper­visor och hyper­viser, men de två orden är så lika att de, och deras be­ty­del­ser, ständigt blandas ihop.

  • – En hyper­visor är, enligt en definition, ett program som låter flera operativ­system dela på en dator (tids­delning);
  • –en hyper­viser döljer den underliggande hård­varan för operativ­systemen genom att emulera den i virtuella maskiner.

– Men, som sagt, de två orden blandas ständigt ihop.

[it-system] [virtualisering] [ändrad 4 augusti 2018]

virtual stall

virtualiseringsstopp, virtualiseringsstockning – svårigheter att lägga över it‑driften på virtuella servrar efter att virtualiseringen har nått en viss nivå. Efter att man har virtualiserat de servrar som det är enklast att virtualisera brukar det visa sig besvärligt att även virtualisera andra servrar, ofta de som inne­håller de centrala delarna av ett system. – Den engelska termen virtual stall är missvisande, det vore bättre med virtualization stall. – Jäm­för med virtual sprawl.

[virtualisering] [ändrad 11 oktober 2018]

User-mode Linux

(UML) – ett program som gör att man kan köra flera exemplar av Linux på samma dator. – Flera kompletta Linux‑operativsystem (gäster) körs på ett annat Linux (värden), som hanterar dem som program. Det behöver inte vara samma utförande av Linux. Enbart värden körs mot datorns hårdvara. De andra operativsystemen körs som virtuella maskiner. Den grundläggande idén är att flera användare ska kunna dela på en dator. De virtuella maskinerna används också för testning eller för att testa säkerhet. Fel i ett gäst-Linuxsystem leder nämligen inte till att datorn kraschar. – Läs mer på SourceForge (länk, se också Wikipedia).

[linux] [virtualisering] [ändrad 17 maj 2018]

KVM

  1. – KVMKernel-based virtual machine – ett virtualiserings‑program för Linux. – Med KVM kan man köra flera virtuella exemplar av operativsystemen Linux och / eller Windows på samma maskin. Varje exemplar beter sig som en kom­plett materi­ell dator, men är i själva verket ett program. Operativsystemen ”tror” att de körs direkt mot datorns hårdvara, men de körs i själva verket mot KVM som för­delar datorns resurser mellan de virtuella maskinerna. – KVM ingår i Linux från version 2.6.20. KVM stöddes av den nerlagda branschorganisationen Open virtualization alliance†, OVA, numera del av Linux Foundation. – Läs mer på linux.kvm.org och i denna artikel från Red Hat;
  2. – KVM – en kompakt version av Java virtual machine, JVM, avsedd för handhållna apparater och liknande. Utvecklades av Sun† i slutet av 1990‑talet, och sprids inte längre. Kallades senare för the K virtual machine. (K stod för kilobyte, vilket syftade på hur mycket minne som krävdes.) – Läs mer på Oracles webbsidor (från år 2000);
  3. keyboard, video, mouse – tangentbord, bildskärm, mus; KVM switch – omkopp­lare som an­sluter, en åt gången, flera datorer till en enda bildskärm med tangent­bord och mus. Detta för att en an­vändare ska kunna använda alla datorerna utan att behöva flytta på sig;
  4. kvm – kvadratmeter.

[förkortningar på K] [hårdvara] [java] [virtualisering] [ändrad 10 maj 2019]

virtualisering

(virtualization) – ersättande av speci­ali­serad utrustning med program som har samma funktioner, och som körs på vanliga persondatorer eller servrar. – Syftet med virtualisering är oftast att sänka kostnaderna. Kombinationen av program och standardhårdvara är ofta billigare än speci­ali­serad hårdvara för samma funktioner. Dessutom är det med virtualisering enklare att fördela belastningen på ett sätt som sparar resurser och pengar. – Ofta menar man med virtualise­ring att man använder virtuella servrar för att minska behovet av maskin­vara. Även motsvarande för persondatorer eller annan utrustning. – En virtuell server är ett program som beter sig som en server. Användarens operativsystem körs mot den virtuella servern, som alltså är ett program. Det behövs givetvis ändå en fysisk server för att köra den virtuella servern, men flera virtuella servrar kan dela på samma fysiska server. Man kan alltså använda serverparken mer effektivt. – För­delen med virtualisering märks främst i större it‑system. Det räcker kanske med femtio eller färre fysiska servrar för att köra hundra virtuella servrar. Förklaringen är att alla servrar sällan körs för full kapaci­tet. Man kan också lätt fördela belastningen i systemet (last­balansering) genom att flytta de virtuella servrarna till lediga fysiska servrar. Nackdelen med virtualisering är en viss förlust i prestanda. De virtuella maskinerna styrs av ett program som kallas för hypervisor. – Man skiljer mellan:

  1. – lagringsvirtualisering, som innebär att användare och program kan lagra och hitta filer i nät­verket utan att veta vilken hård­disk de finns på (se också molnet), och:
  2. – plattformsvirtualisering, som innebär att man kör program mot ett operativ­system utan att veta vilken processor som operativ­systemet körs på.

– Virtualisering i olika former har använts i dator­teknik sedan 1950‑talet. På 00-talet används det främst som ett sätt att använda företagets hård­vara mer effektivt. – Läs också om full virtu­ali­se­ring, para­virtu­ali­se­ring och förkort­ningen P2V (physical to virtual).

[it-system] [virtualisering] [ändrad 30 juli 2020]