VR-kub

(CAVE) – rum där virtuell verk­­lig­­het fram­­ställs genom att rörliga bilder visas på alla väggarna, ibland också på tak och golv. (Se om­slut­ning.) Ofta är det tre­­dimen­­sio­nella bilder som kräver speci­ella glas­­ögon. Bilderna bygger på tre­­dimen­­sio­nella rit­ningar av verkliga före­te­elser eller fantasi­världar. – En för­del med VR‑kuber jäm­fört med VR‑hjälmar är att datorn slipper rita om bilderna varje gång som tittaren rör på kroppen. Tittaren brukar kunna vandra i den virtu­ella världen genom att an­vända ett slags hand­hållen mus. En annan fördel med VR‑kuber är att flera tittare kan vara med sam­tidigt. – VR‑kuber kallas ofta bara för kuber. Den engelska be­teck­ningen CAVE betyder natur­ligt­vis grotta, men ut­tyds ibland som cave automated virtual environment, en så kallad re­kursiv för­kort­ning.

[virtuell verklighet] [3d] [ändrad 21 januari 2018]

metaversum

ett annat ord för cyberrymden. – Alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är tillgäng­lig genom internet. Det har runt 2020 blivit vanligt att man tänker sig flera sådana metaversum som existerar parallellt och inte behöver ha något gemensamt förutom att de är baserade på internet. – Ordet metaverse (meta och universe) infördes 1993 av den amerikanska författaren Neal Stephenson (nealstephenson.com) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tredimensionella miljöer som man kan nå i datorspel för flera användare, eller i speciella gemenskaper. Användare representeras i metaversum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från videokameror. Miljön i metaversum kan modifieras av användarna. I vissa metaversum, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Metaversum var ett av årets svenska nyord 2021 enligt Språkrådet (se isof.se…) och Språktidningen (se spraktidningen.se…). – 2021 blev det känt att Facebooks grundare Mark Zuckerberg vill utveckla Facebook till ett metaversum. Det spekulerades i att det skulle bildas ett företag med namnet Metaverse som skulle bli moderbolag till Facebook. I oktober 2021 tillkännagavs att moderbolaget skulle heta bara Meta. I början av 2023 blev det känt att Facebook / Meta skär ner på sina satsningar på metaversum. En anledning är att intresset för metaversum har överflyglats av intresset för generativ AI. En annan är att de produkter för metaversum som hittills har visats upp, som Meta Horizon Worlds, inte har levt upp till förhandshajpen. – Läs mer om metaversum på W3C:s webbsidor (länk). – På engelska: metaverse. – IDG:s artiklar om metaverse: länk.

[verkligheter] [ord på -verse] [virtuell verklighet] [ändrad 14 maj 2023]