virtual appliance

virtuell funktionsdator – program som  levereras med ett anpassat operativsystem och en virtuell maskin. Installeras som en odelbar helhet och beter sig gentemot it-systemet som en dator, trots att det funktionellt sett är ett program. Syftet med att leverera program som virtuella funktionsdatorer är att underlätta installation och handhavande.

[virtualisering] [ändrad 30 maj 2020]

P2V

physical to virtual – om över­gången till att köra program, data­­baser och operativ­­system på be­­stämda hård­­diskar och/eller servrar till att virtu­ali­sera kör­ningen, det vill säga att köra dem mot ett pro­gram som ut­­nyttjar tillgänglig kapa­ci­tet, oavsett på vilken server den finns.

[förkortningar på P]  [n2n] [virtualisering] [ändrad 27 november 2019]

användarvirtualisering

lagring av användares alla data och in­ställ­ningar i en tjänst på inter­­net. Oavsett vilken dator användaren loggar in på ska hon mötas av samma användarmiljö – det som möter henne på bild­­skärmen ska vara lika­­dant på alla datorer, och fungera lika­­dant. Det är alltså inte (givetvis) användaren som sådan som virtualiseras, utan hennes användarprofil. Användarvirtualisering är en aspekt av all­män virtuali­se­ring. – På engelska: user virtualization eller user state virtualization.

[virtualisering] [ändrad 14 oktober 2018]

virtual desktop infrastructure

(VDI) – nätverk där datorerna helt och hållet körs från en gemensam server. (Eller från flera servrar.) De an­slutna datorerna är tunna klienter som inte fungerar självständigt – de tar emot användarens knapptryckningar och andra åtgärder, skickar dem till servern för verkställande och tar sedan emot resultatet från servern och visar det på bildskärmen. (Se också virtuellt skrivbord.) En fördel med VDI‑modellen är att man kan an­vända mycket enkla och billiga datorer, till exempel äldre modeller som annars skulle vara för långsamma. En annan fördel är att uppdateringar, patchar, virusskydd och annat kan skötas centralt, och inte behöver göras på varje dator för sig. Den uppenbara nackdelen är att minsta störning kan göra systemet oanvändbart: det är helt beroende av ett fungerande nätverk med tillräcklig kapacitet. – Termen virtual desktop infrastructure infördes av företaget VMware, men har blivit en allmän fackterm.

[nätverk] [virtualisering] [ändrad 16 april 2018]