fold

om press: det horisontella mittvecket på en tryckt dagstidning. – Above the fold – över vecket, alltså på den övre halvan av sidan, i synnerhet förstasidan: där står de viktigaste nyheterna, som man ser direkt. (Gäller i synnerhet dagstidningar i fullformat, som numera är ovanligt.) Motsvarande på webbsidor: ovanför kanten – på den del av webbsidan som man ser direkt utan att behöva rulla. – Below the fold – se nedanför kanten.

[publicering] [webben] [ändrad 9 december 2019]

RSS

RDF site summary – teknik som visar användare när det finns nya inslag på webbsidor. – Läsaren prenumererar på så kallade RSS-flöden från webbsidor hon är intres­serad av. Det förut­sätter att webb­sidan är an­passad för RSS. Läsaren får då in­for­ma­tion om nytt material i ett spe­ci­ellt pro­gram, en RSS-läsare, eller genom en funktion som finns i de flesta webb­läsare. Från början visades bara rubrik och några rader från webb­sidan i RSS‑flödet, så om man ville läsa mer fick man besöka den riktiga webbsidan, men nu kan man ofta läsa hela texten i RSS-läsaren. Syftet med RSS är dels att minska be­last­ningen på webb­servern, dels att göra det enklare för läsaren att se om det har kommit något nytt. Sidor i RSS‑format pub­li­ceras ibland för att andra webb­sidor också ska kunna pub­li­cera materi­alet rakt av: det kallas för syndi­ke­ring. RSS utvecklades av Net­scape, och an­vänder ett XML-baserat format. Från början stod RSS för rich site summary, sedan hette det really simple syndication i några år. Ibland kallas RSS bara för XML. Specifi­ka­tionen för RSS finns här (länk). Ett alternativ till RSS är Atom. – Läs också om Pubsubhubbub. Motsvarigheten till RSS för ljudfiler kallas för poddradio.

[förkortningar på R] [rss] [webbpublicering] [ändrad 11 april 2020]

Sitemaps

maskinläsbara förteckningar över de webb­adresser på en webb­plats som är till­gäng­liga för sök­motorer. – Site­maps hjälper spindlar att hitta så mycket in­forma­tion som möjligt på webb­platsen. En sitemap är en XML‑fil som räknar upp webb­adress­erna på webb­platsen med informa­tion om när de senast har ändrats, hur ofta de brukar ändras och hur viktiga de anses vara. Site­maps är ett proto­koll för in­formations­utbyte mellan webb­platsen och sökmotor­erna. Syftet är att under­lätta för sök­motor­erna (deras spindlar) att hitta allt på webb­platsen. – Site­maps har fast­ställts i samarbete mellan Google, MSN och Yahoo. – Se sitemaps.org. – Jäm­för med ACAP och Robots exclusion protocol, som är till för att ange vad sök­motor­erna inte ska kartlägga.

[sökmotorer] [webbpublicering] [xml] [ändrad 9 februari 2018]

Robots exclusion protocol

instruktioner om att vissa (eller alla) webbadresser på en webbplats inte ska kart­läggas av sök­­motorer. Kallas ofta för robots.txt efter den textfil som innehåller instruktionerna, och som sökmotorernas spindlar, här kallade robotar, ska kunna läsa och följa. – Tillämpning av Robots exclusion protocol är frivilligt, och det finns ingen garanti för att alla besök­ande spindlar rättar sig efter instruktion­erna i robots.txt. Protokollet är inte enbart avsett för sökmotorer, utan även för andra som automat­iskt samlar in informa­tion på webb­sidor. – Proto­kollet ger möjlighet att ange att en del sidor får kartläggas, men inte andra. Det kan också speci­fikt utestänga vissa spindlar, men släppa in andra, och det kan ange att besöken inte får ske för ofta. Kallas också för Robots exclusion standard. – Läs mer på robotstxt.org. – Se också ACAP och nofollow. – Sitemaps är komplementet: instruk­tioner om vilka sidor som finns att kartlägga.

[sökmotorer] [webbpublicering] [ändrad 9 februari 2020]

Wikiplays

avvecklad tjänst som visade artiklar från Wikipedia som bildspel. Text från Wikipedia lästes upp med talsyntes samtidigt som bilder från samma artikel visades. Tjänsten hade ingen officiell koppling till Wikipedia. Den startade i oktober 2012, men är nu nerlagd. – Sajten wikiplays.org är stängd.

pagejacking

– sidnappning, webbsideskidnappning:

  1. – allmänt: kopiering av källkoden (HTML‑koden) från någon annans webbsida. Eftersom både innehållet på sidan (text och bild) och källkoden är skyddade av upphovsrätt (om det inte står något annat) är detta inte lovligt utan tillstånd;
  2. – mer specifikt: ett sätt att lura webb‑surfare till sidor med pornografi eller till andra webbsidor: man kopierar en existerande, populär webbsida och lägger upp den på webben så att den blir indexerad av sökmotorer. När det är klart byter man ut det kopierade innehållet mot det material man vill sprida. Den som använder en sökmotor och som klickar på vad som verkar vara en länk till en seriös webbsida kanske då hittar något helt annat än hon hade väntat sig.

[bluff och båg] [upphovsrätt] [webbpublicering] [ändrad 2 december 2019]

PubSubHubbub

förkortat PuSH, även kallat Hubbub – system för publicering av webb­flöden så att de når abonnenterna nästan omedel­bart. – Pub­­Sub­­Hub­­bub är en vidare­utveckling av RSS och Atom. Det är ut­vecklat för att ny in­for­ma­tion ska nå abonnenterna så snabbt som möjligt och för att minska onödig trafik på inter­net. Till skillnad från hur det är med RSS och Atom så frågar nämligen inte en dator med Pub­Sub­Hub­bub hela tiden webb­flödet ifall det finns något nytt. I stället får abonnentens dator ett med­delande när det finns något nytt att läsa (se push). – Pub­­sub­­hub­­bub har ut­vecklats på Google. Det bygger på att webb­flödet sprids från en eller flera hubbar. När en abonnent abonnerar på webb­flödet an­sluts hon inte direkt till webbflödet, utan registreras på en av hubbarna. Hubben skickar ett kort meddelande när det finns något nytt, och då kan abonnentens webbflödesläsare hämta det nya. – Läs mer på GitHub (länk).

[bloggar] [webbpublicering] [ändrad 22 oktober 2017]