administratör

(administrator) –– ofta bara admin –– användare som har rätt att ändra i systemet på en dator eller i ett nät­verk. Ordet an­vänds i Windows och på Mac. – Som administra­tör kan man in­stallera och ta bort pro­gram och lägga upp nya an­vändar­­konton. Man har också till­gång till andra an­vänd­ares filer, och man kan ändra in­ställ­ningar. Ad­mi­nis­tra­törens rättig­heter är knutna till ett konto. Det måste finnas minst en ad­mi­nistra­tör, men det kan finnas flera. I före­­tags­­nät­­verk brukar varje dator ha ett ad­ministra­törs­­konto för använd­aren och ett för it‑av­del­­ningen. An­vändare som inte är ad­ministra­törer kallas i Windows för lokala an­vänd­are. De kan i princip bara köra program som en administra­tör har in­­stallerat. Det normala i Windows är att datorns an­vänd­are också är ad­mi­nistra­tör för sin egen dator, men hon kan också vara lokal an­vänd­are. (Det finns i själva verket flera för­defini­erade roller i Windows med olika rättig­­heter.) – Äldre person­­datorer saknade an­­vändar­­konton och gjorde alltså ingen skillnad mellan ad­ministra­tör och andra an­vänd­are. Den som för till­­fället an­vände datorn kunde därför göra vad som helst. –– I Unix, utom macOS, används termer som rot och super­­user (super­­använd­are). I Mac används i stället ordet ad­mi­nis­tra­tör.