Advanced encryption standard

(AES) – den officiella amerikanska standarden för kryptering. – Stan­darden ska användas av ameri­kan­ska myndig­heter. Den används också av organisa­tioner i många andra länder. – AES är en sym­met­risk al­go­ritm med nyckel­längder på 128, 192 och 256 bitar. (Notera att asym­met­riska kryptosystem också behöver använda sym­met­risk kryptering.) – AES valdes ut efter en världs­omfat­tande tävling som avslutades den 2 okto­ber 2000. Segrare blev en algo­ritm vid namn Rijndael. – AES ersatte DES som officiell ame­ri­kansk standard för kryptering. – Se detta tillkännagivande: länk.

[kryptering] [standarder] [ändrad 19 december 2018]