ambitionsglidning

(scope creep) – i projektledning: det att projekt­ets inrikt­ning och omfatt­ning för­ändras under projektets gång. Detta kan ske omärk­ligt eller vara avsiktligt.

[projektarbete] [ändrad 11 februari 2018]