användarupplevelse

(user experience, förkortas ibland UX) – använd­arens intryck, förstå­else och reaktion på en produkt. Pro­dukten kan vara ett program, ett operativsystem, en mobil­tele­fon eller något annat. – Ut­trycket används i män­ni­ska-dator-­inter­aktion. An­vändar­upp­lev­else definieras i standarden ISO 9241–210 (länk) som de för­nimmel­ser och reaktioner som uppstår hos en person genom använd­ning och/eller förväntad an­vänd­­ning av en produkt, system eller tjänst. – Ex­perten Jakob Nielsen (länk) anser att en bra an­vändar­upp­levelse innebär dels att webb­sidan, tjänsten eller pro­grammet upp­fyller använd­arens behov, dels att den gör det på ett till­talande och lättfatt­ligt sätt. – Jämför med kundupplevelse.

[användargränssnitt] [psykologi] [ändrad 8 september 2017]