Artikel 29-gruppen

(Article 29 data protection working party) – rådgivande EU‑organ som ska se till att Data­skydds­för­ord­ningen respektive Dataskyddsdirektivet tillämpas likformigt i hela EU. Gruppen bildades 1996 och har namn efter artikel 29 i Dataskyddsdirektivet. I Artikel 29‑gruppen ingår en representant för data­skydds­myn­dig­heten i varje medlemsstat samt från Europeiska data­till­syns­mannen och EU‑kom­mis­sionen. – Se EU:s webbsidor och Data­inspek­tionen (länk).

[dataskyddsförordningen] [eu] [personuppgifter] [ändrad 30 april 2017]

Dagens ord: 2017-05-01