Babbage, Charles

Oljeporträtt av Charles Babbage.
Charles Babbage. Del av målning från 1845 av Samuel Lawrence.

engelsk matematiker och uppfinnare (1791——1871), den första som kon­­stru­­­erade en dator, den me­ka­niska analys­­maskinen, som dock aldrig blev färdig. –– Före analys­­maskinen hade Babbage konstruerat en avan­cerad räkne­­maskin, diffe­rens­­maskinen, för att räkna ut och trycka mate­matiska tabeller auto­­matiskt. Den på­börjades med stöd av brittiska staten, men blev aldrig klar. – Miss­­lyckandet för­­klaras numera dels med att Babbage hela tiden ändrade rit­ningarna, dels med mot­stånd och oin­tresse bland in­fly­telse­­rika per­soner. Där­emot är det numera uppen­­bart att det hade gått att bygga Babbages maskiner med 1800‑talets teknik: ett fungerande exemplar av Babbages differens­maskin byggdes 1992 med 1800‑tals­­metoder till 200‑års­­minnet av hans födelse. Babbages kon­­struk­tion var mycket kom­plicerad, men också häp­nads­väckande genom­­tänkt. – Enklare, men fungerande diffe­rens­­maskiner byggdes på 1800‑talet av svens­karna Georg och Edvard Scheutz samt av Martin Wiberg. Någon analys­­maskin har aldrig byggts. –– Under några år sam­­arbetade Babbage med Ada Love­lace om att skriva program (calculus plans) för analys­­maskinen. – Charles Babbage var 1828——1839 pro­­fessor i mate­matik i Cambridge. Han var väl­­beställd och finan­sierade huvud­­delen av sin forsk­ning med egna pengar.

[charles babbage] [it-historia] [2 december 2016]

Dagens ord: 2016-12-02