Baran, Paul

(1926—2011) – amerikansk vetenskaps­man som tänkte ut de grund­lägg­ande prin­ciperna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960‑talet tanken på distri­bu­erade nät­verk och paket­för­med­lande data­kommu­nika­tion. Han formulerade också ändpunktsprincipen. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950‑talet hos dator­till­verkaren Eckert-Mauchly, och an­ställ­des 1959 på forsk­nings­insti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till ame­ri­­kan­ska krigs­makten. Det var där som han i början av 1960‑talet ut­veck­lade de idéer som sedan tillämpades i inter­net. – Läs också om Larry Roberts och Leonard Klein­rock.

[internet] [paul baran]