besök

(i webbstatistik) – besök på en webb­plats av en användare vid ett tillfälle. – Man skiljer i besöks­stati­stik mellan besök (samma individ kan göra flera besök) och besökare (som också kallas för unika be­sö­kare – samma be­sökare räknas bara en gång, även om hon åter­kommer). – Be­sök ska inte för­växlas med träffar. – All­män bety­delse: att göra ett besök på en webb­sida är att titta på den i en webb­läsare.