C++

ett av de viktigaste program­språken, utformat för objek­torien­terad pro­gram­mering. – C++ ut­veck­lades 1979—1985 av dansken Bjarne Strou­strup (länk), då på Bell Labs. Han var in­spi­rerad av Simula 67, men han skrev språket i C. C++ fick snabbt stor sprid­ning, bland annat för att AT&T införde C++ som standard­språk. – Liksom före­gångaren C är C++ kraft­fullt och ger pro­gram­me­raren stora möjlig­heter till detalj­styrning, och liksom C har C++ brister, främst dålig minnes­hantering. – An­gå­ende ryktet om att Bjarne Stroustrup uppfann C++ bara för att skapa väl­betalda jobb åt pro­gram­me­rare, se webb­platsen Snopes (länk).

[programspråk] [skvaller och rykten]