Clipper

ett föreslaget chipp som ingick i ett för­slag från Clinton-administrationen på 1990-talet om att ge myndig­heterna en bak­dörr till krypterad in­formation. All data- och tele­utrustning skulle, enligt för­slaget, ha chippet in­byggt och an­vända det (och inget annat) för kryptering. Chippet skulle vara så kon­struerat att myndig­heterna hade till­gång till en speciell nyckel för av­lyssning och de­kryptering, som skulle tillåtas efter dom­stols­beslut. Efter kraftiga protester skrin­lades för­slaget.