Creative commons

kreativ allmänning licens som ger andra än upp­­hovs­­rätts-havaren fri­het att inom an­givna ramar an­vända upp­­hovs­­rättsligt skyddade verk. – Idén ut­vecklades av den amerikanska juristen Lawrence Lessig (se Harvards webbsidor). Creative commons kan an­vändas för text, musik, bilder och film som publiceras på internet. En Creative commons-licens, markerad med cc i en ring, ger upp­­hovs­­personen möjlig­het att ge an­vändaren fri­heter som den vanliga tillämpningen av upp­hovs­rätt inte ger. – Ob­servera att Creative commons inte upp­­häver upphovs­rätten. För att man ska kunna sprida ett verk med Creative commons-licens måste man först ha upp­hovs­rätt till verket. Creative commons är en tillämpning av upp­hovs­rätten där upp­hovs­rättshavaren frivilligt ger andra vissa angivna friheter. Sam­tidigt kan upp­hovs­personen välja att be­hålla andra rättig­heter. – Det finns fyra komponenter som kan ingå, eller inte ingå, i en cc-licens. De kan kombineras på olika sätt:

  1. erkännande (attribution) – upp­hovs­personen tillåter att användaren kopierar verket, sprider det till andra och be­arbetar det, men bara om upphovs­personens namn anges. – Se här;
  2. icke-kommersiell (non-commercial) – verket får inte an­vändas för kommersi­ella ända­mål. Detta vill­kor har blivit kontro­versi­ellt – se här;
  3. – dela lika (share alike) – bearbetade versioner av verket får spridas till andra an­vändare, men bara på vill­kor att den som sprider verket vidare inte tar bort någon av friheterna i den ur­sprung­liga licensen. (Jäm­för med copyleft.) – Se här;
  4. inga bearbetningar (no derivative works, noderivs) – det är inte tillåtet att ändra verket. – Se här.

– Dessa fyra komponenter kan kombineras på olika sätt. Att ett verk skyddas av Creative commons-licens markeras med bok­stäverna cc i en liten ring, alltså rätt likt copyright-tecknet. Eftersom det saknas HTML-kod för det inringade cc-tecknet skriver man ofta i stället ©©. De olika komponenterna i licensen markeras med enkla tecken. – Se creativecommons.se. – Läs också om Free art license, GNU Free documentation license, GPL, IDDN och kopimi.

[licenser] [upphovsrätt] [ändrad 22 december 2017]

Dagens ord: 2018-08-03