cyberkreol

(cybercreole) – ett tänkt fram­tida språk som upp­står ur kommu­nika­tionen på internet. Det kan tänkas bli en kombi­na­tion av för­enklad engelska och de för­kort­ningar och special­ord som används i chatt och sms. – Ett kreol­språk är ett före detta pidgin­språk (ett hjälp­språk som är ett för­enklat ”riktigt” språk) som har stabili­serats och sedan har blivit huvud­språk för en folk­grupp. Läs mer i denna artikel. – Jäm­för med cyber­pidgin.

[språk] [ändrad 11 juli 2017]