Dataskyddsutredningen

utredning med uppgift att föreslå anpassningar och kompletteringar av svensk lag betingade av EU:s Dataskyddsförordning. Utredningen tillsattes av regeringen i februari 2016 och lade fram sitt be­tänk­ande den 12 maj 2017. Betänkandet heter Ny dataskyddslag och har nummer SOU 2017:39 (SOU=Statens offentliga utredningar). Utredningen föreslår bland annat en ny lag, Dataskyddslagen. Betänkandet kan laddas ner här.

[lagar] [personuppgifter] [15 maj 2017]