dtd

document type definition, dokument­typs­definition – inom xml och sgml: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara upp­byggt. Dtd:n för ett brev kan omfatta delarna adressat, av­sändare, häls­nings­fras, text och av­slut­nings­fras i denna ordning. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, ut­del­nings­adress, post­nummer och ort. – En dtd fungerar som en mall för skribenten. Den under­lättar också grafisk pre­sen­ta­tion av doku­mentet samt auto­ma­tisk sökning och lagring av data. Ett dator­program kan till exempel med hjälp av dtd:n auto­ma­tiskt hitta adress­upgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Jäm­för med parser.