duplicera

(duplicate) – framställa en kopia eller ett duplikat (av en fil). – Ett duplikat är en kopia av filen som helhet. För operativ­systemet är duplikatet, bortsett från namnet, identiskt med origi­nalet. – I grafiska an­vändar­gräns­snitt skiljer man ibland mellan att kopiera och att duplicera. Man kopierar en del av en fil eller hela inne­hållet i filen när man arbetar i ett program, men man dupli­cerar den kom­pletta filen. På Macintosh* görs kopi­ering med tangent­kom­bi­na­tionen äpple-c inuti programm och dupli­ce­ring med äpple-dskriv­bords-ytan. – I Windows* kallas båda för kopi­ering. (Ur­sprung­ligen betydde du­pli­ce­ring att man fram­ställde ett doku­ment i två iden­tiska exem­plar, varav det ena räknades som huvud­exemplar och det andra kallades för dupli­kat.) – Se också replikera. – På engelska finns också kortformen dupe.