flytande IP-adress

tillfällig IP‑adress som användare till­delas när det behövs. – Flyt­ande IP‑adresser används när det inte finns nog med IP‑adresser i ett nätverk för att varje an­vändare ska få en egen. En an­vänd­are får alltså olika IP‑adresser vid olika till­fällen. Med flytande IP‑adress kan man sända och ta emot e‑post, men man kan inte ha en webb­sida på sin dator hemma. – Kallas också för dynamisk IP‑adress. Al­ter­na­tivet är fast IP‑adress. – Flyt­ande IP‑adresser hämtas från en upp­sätt­ning IP‑adresser som inter­net­opera­tören eller nät­verket dis­po­nerar. En flytande IP‑adress är alltså inte knuten till en viss an­vändare eller dator, utan an­vänd­aren identi­fi­eras i nätverket genom ett tillägg till IP‑adressen. – Or­saken till att det finns flytande IP‑adresser är att det är brist på IP‑adresser. Det fungerar ändå, tack vare de flytande IP‑adress­erna, efter­som alla inte är ute på nätet sam­tidigt. – Han­te­ring av flytande IP‑adresser sköts med network address translation. – Be­hovet av flytande IP‑adresser för­svinner med version 6 av inter­net­proto­kollet IP, som ökar antalet möjliga IP‑adresser till ett astro­no­miskt tal – från några mil­jarder till ett tal med ungefär fyrtio nollor.

[internet] [ändrad 5 juli 2017]