HVAC

heating, ventilation, air con­dition­ing – värme, ven­ti­la­tion och luft­kon­di­tion­e­ring. – Vik­tiga för­ut­sätt­ningar för säker drift av server­centraler och andra större it‑system. HVAC brukar också anses omfatta reg­le­ring av luft­fuk­tig­­het, luft­rening och luft­flöde.

[förkortningar på H] [it-system] [ändrad 8 juli 2017]