hvac

heating, ventilation, air con­dition­ing – värme, ven­ti­la­tion och luft­kon­di­tion­ering. – Vik­tiga för­ut­sätt­ningar för säker drift av server­centraler och andra större it-system. Brukar också anses omfatta reg­le­ring av luft­fuktig­het, luft­rening och luft­flöde.