Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft. Under 2015 ersatt av Edge.– – Inter­net Explorer släpp­tes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webb­läsaren. Den följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webb­läsaren, Net­scape Navigator. Det berodde åtminstone delvis på att Inter­net Explorer var för­installerad i Windows, vilket ledde till att många an­vändare aldrig över­vägde att pröva en annan webb­läsare. Men det ledde till en stor rätte­gång där EU beskyllde Micro­soft för att miss­bruka sin mono­pol­ställning. Micro­soft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. –(Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) –– Micro­soft för­svarade sig med att webb­läsar­funktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjlig­heten för andra före­tag att ut­veckla andra webb­läsare som byggde på Windows inbyggda webb­läsar­funktioner. –– Mellan 1998 och 2003 var Inter­net Explorer också den för­valda webb­läsaren för Mac­intosh till följd av en upp­görelse mellan Apple och Micro­soft. 2003 slutade Micro­soft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade en egen webb­läsare, Safari. –– Inter­­net Explorer byggde från början på käll­kod från Spyglass Mosaic. –– Från mitten av 00‑talet har Internet Explorer fått konkurrens av Firefox. –– Under 00‑talet ansågs Inter­net Explorer halka efter i ut­vecklingen, och i synner­het version 6, släppt 2001, hade svag­heter när det gäller data­säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och data­säker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avse­värt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen, version 11, kom 2013. –– När Microsoft visade upp webbläsaren med arbets­namnet Spartan, senare kallad Edge, i januari 2015 tolkades det allmänt som tecken på att Internet Explorer snart skulle avvecklas. (Se artikel i tid­skriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller ver­sion­erna 1—10 av Internet Explorer. – Läs mer på Microsofts webbsidor. –– Fler webbläsare.