internettelefoni

telefoni med internetteknik. – Kallas också för ip-tele­foni eller ip-ba­serad tele­foni, efter­som det bygger på inter­net­proto­kollet ip. – Inter­net­tele­foni kan vara mer eller mindre inte­grerad med det all­männa tele­fon­nätet (så att man kan ringa till vanliga tele­fon­nummer) eller vara enbart internet­baserad (röst­chatt). – Det finns fem huvud­typer av inter­net­tele­foni:

  1. – operatörsfri internettelefoni – an­vänd­aren in­stal­lerar ett program (som Skype) på sin dator och an­vänder en vanlig inter­net­anslut­ning. Sam­talen för­medlas som vilka med­de­landen som helst på inter­net. Ingen tele­operatör an­svarar för att sam­talen kommer fram;
  2. – internetförmedlad telefoni (independent of internet access) – abon­nenten an­vänder valfri inter­net­operatör för att koppla upp sig mot en tele­operatör som för­medlar an­slut­ningen till tele­nätet;
  3. – bredbandstelefoni – abonnentens inter­net­operatör till­handa­håller också tele­foni genom bred­­­bands-nätet, in­klu­sive an­slut­ning till det all­männa tele­nätet och 112;
  4. – ip-företagstelefoni – ip-tele­foni används i före­tagets interna telefon­nät, even­tu­ellt inte­grerat med data­nätet;
  5. – ip i teleoperatörens nät – tele­opera­tören an­vänder ip-teknik internt i egna stamnät, vilket abon­nent­erna inte behöver märka.

– En annan indelning tar fasta på likheter och skill­nader gent­emot det vanliga tele­fon­nätet:

  • – fast ip-baserad telefoni – även: bred­bands­tele­foni – inter­net­tele­foni som lik­värdigt alter­nativ till vanlig tele­foni. Abon­nenten har ett vanligt tele­fon­nummer, och ringer med vanlig telefon, men är inte direkt an­sluten till det vanliga tele­nätet. Tele­fonen är kopplad till bred­bands­uttaget eller kabel-tv-uttaget. Det går att ringa till alla tele­fon­nummer och till 112. Fast ip-ba­serad tele­foni levereras av bred­bands­operatörer och kabel-tv-företag;
  • – nomadisk ip-baserad telefoni med nöd­samtal – röst­samtal som kräver att man har en dator och en inter­net­anslut­ning, och som ger möj­lig­het att ringa vanliga tele­fon­nummer och 112. Kräver att ett spe­ci­ellt program in­stal­leras på datorn. Abon­nenten har ett vanligt tele­fon­nummer, och kan ringa från sin dator över­allt där det finns inter­net­anslut­ning. Man använder headset eller en speciell telefon;
  • – nomadisk ip-baserad telefoni utan nödsamtal – samma som föregående, men utan möj­lig­het att ringa 112. Abon­nenten kan ha ett vanligt tele­fon­nummer och ringa till vanliga tele­fon­nummer från en dator med inter­net­anslut­ning men, som sagt, inte ringa till 112. (Skype med tilläggstjänsterna Skype In och Skype Out är exempel på denna typ);
  • internettelefoni utan möjlighet att ringa vanliga nummer: det­samma som röst­chatt. Fungerar bara från dator till dator och bara mellan an­vändare som är an­slutna till samma tjänst, eller till sam­arbetande tjänster. Brukar vara en tilläggs­tjänst till chatt och snabb­med­de­landen.

– Gemensamt för alla slags internet­tele­foni är att talet över­förs med paket­för­med­lande teknik, det vill säga att talet delas upp i små­bitar, paket, på bråk­delen av en sekund, och varje paket skickas för sig över nätet. Paketen sätts ihop till ett obrutet flöde hos mot­tagaren. Vanlig tele­foni är däremot krets­kopplad, vilket innebär att när två personer talar med varandra i telefon dis­po­nerar de en obruten för­bindelse så länge som sam­talet varar. För­delen med inter­net­tele­foni är att man kan ut­nyttja ka­pa­ci­teten mer effek­tivt, och inte­grera tele­fonin med dator­nätet.