internettelefoni

röstsamtal med internetteknik. – Kallas också för IP-tele­foni eller IP‑baserad tele­foni, efter­som det bygger på inter­net­proto­kollet IP. – Internettelefoni kan vara mer eller mindre inte­grerad med det allmänna telefonnätet (så att man kan ringa till och från vanliga tele­fon­nummer) eller vara enbart internetbaserad (röst­chatt). – Det finns fem huvud­typer av inter­net­tele­foni:

  1. operatörsfri internettelefoni – an­vänd­aren in­stal­lerar ett program (som Skype) på sin dator och an­vänder en vanlig inter­net­anslut­ning. Sam­talen för­medlas som vilka med­de­landen som helst på inter­net. Ingen tele­operatör an­svarar för att sam­talen kommer fram;
  2. internetförmedlad telefoni (independent of internet access) – abon­nenten använder valfri inter­net­operatör för att koppla upp sig mot en teleoperatör som för­medlar an­slut­ningen till tele­nätet;
  3. bredbandstelefoni – abonnentens inter­net­operatör till­handa­håller också tele­foni genom bred­­­bands-nätet, in­klu­sive an­slut­ning till det all­männa tele­nätet och 112;
  4. IP-företagstelefoni – IP-tele­foni används i före­tagets interna telefon­nät, even­tu­ellt inte­grerat med data­nätet;
  5. IP i teleoperatörens nät – tele­opera­tören an­vänder IP-teknik internt i egna stamnät, vilket abon­nent­erna inte behöver märka.

– En annan indelning tar fasta på likheter och skill­nader gent­emot det vanliga tele­fon­nätet:

  • fast IP-baserad telefoni – även: bred­bands­tele­foni – inter­net­tele­foni som likvärdigt alter­nativ till vanlig tele­foni. Abon­nenten har ett vanligt telefonnummer, och ringer med vanlig telefon, men är inte direkt an­sluten till det vanliga tele­nätet. Tele­fonen är kopplad till bred­bands­uttaget eller kabel‑tv‑uttaget. Det går att ringa till alla tele­fon­nummer och till 112. Fast IP-ba­serad tele­foni levereras av bredbands­operatörer och kabel-tv-företag;
  • nomadisk IP-baserad telefoni med nöd­samtalröstsamtal som kräver att man har en dator och en inter­net­anslut­ning, och som ger möj­lig­het att ringa vanliga tele­fon­nummer och 112. Kräver att ett spe­ci­ellt program instal­leras på datorn. Abonnenten har ett vanligt tele­fon­nummer, och kan ringa från sin dator över­allt där det finns inter­net­anslut­ning. Man använder headset eller en speciell telefon;
  • nomadisk IP-baserad telefoni utan nödsamtal – samma som föregående, men utan möj­lig­het att ringa 112. Abon­nenten kan ha ett vanligt telefonnummer och ringa till vanliga tele­fon­nummer från en dator med internetanslut­ning men, som sagt, inte ringa till 112. (Skype med tilläggstjänsterna Skype In och Skype Out är exempel på denna typ);
  • internettelefoni utan möjlighet att ringa vanliga nummer: det­samma som röst­chatt. Fungerar bara från dator till dator och bara mellan an­vändare som är an­slutna till samma tjänst, eller till sam­arbetande tjänster. Brukar vara en tilläggs­tjänst till chatt och snabb­med­de­landen.

– Gemensamt för alla slags internet­tele­foni är att talet över­förs med paketför­med­lande teknik, det vill säga att talet delas upp i små­bitar, paket, på bråk­delen av en sekund, och varje paket skickas för sig över nätet. Paketen sätts ihop till ett obrutet flöde hos mot­tagaren. Vanlig tele­foni är däremot krets­kopplad, vilket innebär att när två personer talar med varandra i telefon dis­po­nerar de en obruten för­bindelse så länge som samtalet varar. För­delen med inter­net­tele­foni är att man kan ut­nyttja kapaci­teten mer effek­tivt, och integrera tele­fonin med data­nätet.

[internet] [telefoni] [ändrad 4 maj 2020]