internettelefoni

röstsamtal med internetteknik. – Kallas också för IP‑telefoni eller IP‑baserad tele­foni, efter­som det bygger på internetprotokollet IP. – Internettelefoni kan vara mer eller mindre integrerad med det allmänna telefonnätet (så att man kan ringa till och från vanliga telefonnummer) eller vara enbart internetbaserad (röstchatt). – Det finns fem huvudtyper av internettele­foni:

  1. operatörsfri internettelefoni – an­vänd­aren installerar ett program (som Skype) på sin dator och använder en vanlig internet­anslut­ning. Samtalen för­medlas som vilka meddelanden som helst på internet. Ingen teleoperatör ansvarar för att samtalen kommer fram;
  2. internetförmedlad telefoni (independent of internet access) – abonnenten använder valfri internetoperatör för att koppla upp sig mot en teleoperatör som förmedlar anslutningen till telenätet;
  3. bredbandstelefoni – abonnentens internetoperatör tillhandahåller också tele­foni genom bredbands‑nätet, inklusive anslut­ning till det allmänna tele­nätet och 112;
  4. IP-företagstelefoni – IP-tele­foni används i företagets interna telefonnät, even­tu­ellt integrerat med data­nätet;
  5. IP i teleoperatörens nät – tele­opera­tören använder IP‑teknik internt i egna stamnät, vilket abonnenterna inte behöver märka.

– En annan indelning tar fasta på likheter och skillnader gentemot det vanliga tele­fon­nätet (fasta telefoner och mobiltelefoner):

  • fast IP-baserad telefoni – även: bredbandstelefoni – internettelefoni som likvärdigt alter­nativ till vanlig telefoni. Abonnenten har ett vanligt telefonnummer, och ringer med vanlig telefon, men är inte direkt ansluten till det vanliga telenätet. Telefonen är kopplad till bredbandsuttaget eller kabel‑tv‑uttaget. Det går att ringa till alla telefonnummer och till 112. Fast IP‑baserad telefoni levereras av bredbandsoperatörer och kabel‑tv‑företag;
  • nomadisk IP‑baserad telefoni med nöd­samtalröstsamtal som kräver att man har en dator och en internetanslutning, och som ger möj­lig­het att ringa vanliga telefonnummer och 112. Kräver att ett speciellt program installeras på datorn. Abonnenten har ett vanligt telefonnummer, och kan ringa från sin dator över­allt där det finns internet­anslut­ning. Man använder headset eller en speciell telefon;
  • nomadisk IP-baserad telefoni utan nödsamtal – samma som föregående, men utan möj­lig­het att ringa 112. Abonnenten kan ha ett vanligt telefonnummer och ringa till vanliga telefonnummer från en dator med internetanslutning men, som sagt, inte ringa till 112. (Skype med tilläggstjänsterna Skype In och Skype Out är exempel på denna typ);
  • internettelefoni utan möjlighet att ringa vanliga nummer: detsamma som röst­chatt. Fungerar bara från dator till dator och bara mellan användare som är anslutna till samma tjänst, eller till samarbetande tjänster. Brukar vara en tilläggstjänst till chatt och snabbmeddelanden.

– Gemensamt för alla slags internet­tele­foni är att talet överförs med paketför­med­lande teknik, det vill säga att talet delas upp i små­bitar, paket, på bråkdelen av en sekund, och varje paket skickas för sig över nätet. Paketen sätts ihop till ett obrutet flöde hos mottagaren. – Vanlig telefoni är däremot kretskopplad, vilket innebär att när två personer talar med varandra i telefon disponerar de en obruten förbindelse så länge som samtalet varar, även om ingen av dem säger något. Fördelen med internettelefoni är att man kan utnyttja kapaciteten mer effek­tivt, och integrera telefonin med datanätet.

[internet] [telefoni] [ändrad 8 september 2021]