internettelefoni

röstsamtal med internetteknik. – Kallas också för IP‑telefoni eller IP‑baserad tele­foni, efter­som det bygger på internetproto­kollet IP. – Internettelefoni kan vara mer eller mindre inte­grerad med det allmänna telefonnätet (så att man kan ringa till och från vanliga telefon­nummer) eller vara enbart internetbaserad (röst­chatt). – Det finns fem huvudtyper av inter­net­tele­foni:

  1. operatörsfri internettelefoni – an­vänd­aren in­stal­lerar ett program (som Skype) på sin dator och använder en vanlig internet­anslut­ning. Sam­talen för­medlas som vilka meddelanden som helst på inter­net. Ingen teleoperatör an­svarar för att sam­talen kommer fram;
  2. internetförmedlad telefoni (independent of internet access) – abonnenten använder valfri inter­net­operatör för att koppla upp sig mot en teleoperatör som för­medlar an­slut­ningen till tele­nätet;
  3. bredbandstelefoni – abonnentens inter­net­operatör tillhandahåller också tele­foni genom bredbands‑nätet, inklusive anslut­ning till det all­männa tele­nätet och 112;
  4. IP-företagstelefoni – IP-tele­foni används i före­tagets interna telefonnät, even­tu­ellt inte­grerat med data­nätet;
  5. IP i teleoperatörens nät – tele­opera­tören an­vänder IP‑teknik internt i egna stamnät, vilket abon­nent­erna inte behöver märka.

– En annan indelning tar fasta på likheter och skill­nader gentemot det vanliga tele­fon­nätet (fasta telefoner och mobiltelefoner):

  • fast IP-baserad telefoni – även: bredbandstelefoni – internettelefoni som likvärdigt alter­nativ till vanlig telefoni. Abonnenten har ett vanligt telefonnummer, och ringer med vanlig telefon, men är inte direkt ansluten till det vanliga telenätet. Telefonen är kopplad till bredbandsuttaget eller kabel‑tv‑uttaget. Det går att ringa till alla telefonnummer och till 112. Fast IP‑baserad tele­foni levereras av bredbandsoperatörer och kabel‑tv‑företag;
  • nomadisk IP‑baserad telefoni med nöd­samtalröstsamtal som kräver att man har en dator och en inter­net­anslut­ning, och som ger möj­lig­het att ringa vanliga tele­fon­nummer och 112. Kräver att ett spe­ci­ellt program instal­leras på datorn. Abonnenten har ett vanligt telefonnummer, och kan ringa från sin dator över­allt där det finns internet­anslut­ning. Man använder headset eller en speciell telefon;
  • nomadisk IP-baserad telefoni utan nödsamtal – samma som föregående, men utan möj­lig­het att ringa 112. Abon­nenten kan ha ett vanligt telefonnummer och ringa till vanliga telefonnummer från en dator med internetanslut­ning men, som sagt, inte ringa till 112. (Skype med tilläggstjänsterna Skype In och Skype Out är exempel på denna typ);
  • internettelefoni utan möjlighet att ringa vanliga nummer: detsamma som röst­chatt. Fungerar bara från dator till dator och bara mellan användare som är an­slutna till samma tjänst, eller till sam­arbetande tjänster. Brukar vara en tilläggs­tjänst till chatt och snabb­med­de­landen.

– Gemensamt för alla slags internet­tele­foni är att talet överförs med paketför­med­lande teknik, det vill säga att talet delas upp i små­bitar, paket, på bråk­delen av en sekund, och varje paket skickas för sig över nätet. Paketen sätts ihop till ett obrutet flöde hos mot­tagaren. Vanlig telefoni är däremot krets­kopplad, vilket innebär att när två personer talar med varandra i telefon disponerar de en obruten för­bindelse så länge som samtalet varar. Fördelen med inter­net­tele­foni är att man kan ut­nyttja kapaci­teten mer effek­tivt, och integrera tele­fonin med datanätet.

[internet] [telefoni] [ändrad 4 maj 2020]