Jain

(Java APIs for integrated net­works) – en i praktiken av­veck­lad Java-base­rad teknik som skulle göra det möjligt att skriva pro­gram för webben utan att programmeraren skulle be­höva veta om kom­mu­nika­tionen sker över telenätet, optiska fiber­nät eller via mobil­tele­fon­nätet. Syftet var att ett program bara skulle skrivas en gång och sedan fungera i alla mil­jöer. – Jain lansera­des 1999 av Sun†, som senare köptes av Oracle. All ut­veck­ling av Jain inom Oracle tycks ha upp­hört 2004: Oracles webb­sidor om Jain är borttagna sedan början av 2019. – Jain har emellertid utvecklats vidare av frivilliga i projektet Jain-sip, se github.com/usnistgov/jsip. – Även: anhängare av den jainistiska religionen – se Wikipedia.

[nerlagt] [programmering] [webben] [ändrad 9 oktober 2019]