Java

programspråk från Sun†, numera Oracle. –– Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste pro­gram­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java ut­veck­la­des för att man skulle kunna skriva utrymmes­­snåla program som kunde hämtas och exekveras av webb­­läsare, och som fungerade obero­ende av dator­typ och operativ­­system. Numera an­vänds det för all slags pro­­gram­me­­ring och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett pro­jekt som leddes av Bill Joy. –Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objekt­­orien­­terat språk som har rensats från de flesta nack­­del­ar­na med C++. Ett Java­­program kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. – Både privat­­personer och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och speci­fi­ka­­tionerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Java­produkter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av käll­­koden till Java som öppen käll­­kod med licensen gpl. –– Läs också om Glass­­fish. –– Det finns många pro­dukter och varu­­märken som är knutna till Java, och det finns också andra program­­språk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk]

Dagens ord: 2015-09-10