känslig personuppgift

personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexual­liv. – Detta enligt para­graf 13 i Person­upp­gifts­lagen (PUL). I Data­skydds­för­ord­ningen kallas det för känsliga uppgifter. – Grund­regeln är att sådana upp­gifter inte får behandlas i it‑system, men det finns undan­tag i lagen. Till exempel får naturligtvis religiösa sam­fund och fack­föreningar ha medlems­register, och sjuk­vården får föra patient­journaler. Men sådana upp­­gifter får inte lämnas ut till utom­stående. – Annan information kan också vara för­bjuden att behandla enligt person­upp­gifts­lagen. Det kan variera från person till person, beroende på omständig­heterna. – Detta är vad som gäller enligt person­upp­gifts­lagen. För pressen och andra mass­medier, som faller under Tryck­fri­hets­för­ordningen, och för webb­platser (och annat) som faller under Yttrande­fri­hets­grund­lagen (YGL), är person­upp­gifts­lagen inte tillämplig. – I den engelska texten till Data­skydds­för­ord­ningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data.

[lagar] [personlig integritet] [personuppgifter]

Dagens ord: 2013-09-24