kommandorad

tom rad på bildskärmen där användaren kan skriva in instruktioner till datorn. Det är alltså ett enkelt användar­­gräns­­snitt. – Innan persondatorer med grafiskt användar­gräns­snitt slog igenom var användargränssnitt med kommandorad, textbaserade användargränssnitt, närmast ensam­rådande. I ett sådant användargränssnitt visas resultatet av exekveringen av inmatningen som text på bild­skärmen, direkt nedanför instruktionen. Användaren kan, efter att ha sett resultatet, mata in ytterligare instruktioner. Användaren kan också mata in en hel serie instruk­tioner på en gång, till exempel ett skript. – Användargränssnitt med kommandorad är, strikt talat, inte riktigt samma sak som de text­baserade användargränssnitt som förekom, i synnerhet på 1980-talet på persondatorer, och som var ett mellanting mellan grafiska användargränssnitt och rena kommandoradsbase­rade användargränssnitt. Det pro­gram som läser och verkställer in­struktioner som matas in på kommandoraden kallas för kommando­tolk. – På engelska: command line.

[användargränssnitt] [ändrad 2 mars 2018]