kommandorad

tom rad på bildskärmen där användaren kan skriva in instruktioner till datorn. Det är alltså ett enkelt användargräns­­snitt. – Innan persondatorer med grafiskt användargräns­snitt slog igenom var användargränssnitt med kommandorad, textbaserade användargränssnitt, närmast ensam­rådande. I ett sådant användargränssnitt visas resultatet av exekveringen av inmatningen som text på bildskärmen, direkt nedanför instruktionen (kommandot). Användaren kan, efter att ha sett resultatet, mata in ytterligare instruktioner. Användaren kan också mata in en hel serie instruk­tioner på en gång, till exempel ett skript. – Användargränssnitt med kommandorad är, strikt talat, inte riktigt samma sak som de text­baserade användargränssnitt som förekom, i synnerhet på 1980-talet på persondatorer, och som var ett mellanting mellan grafiska användargränssnitt och rena kommandoradsbase­rade användargränssnitt. Det pro­gram som läser och verkställer in­struktioner som matas in på kommandoraden kallas för kommando­tolk. – På engelska: command line.

[användargränssnitt] [ändrad 4 februari 2023]