mekanisk

om matematisk problem­lösning: gjord utan insikt eller krea­ti­vitet, enbart genom tillämp­ning av givna regler. Att lösa ett ma­te­ma­tiskt problem me­ka­niskt är att följa en al­go­ritm steg för steg från början till slut. An­tag­andet att varje problem som en fanta­si­lös men nog­grann männi­ska kan lösa med papper och penna också kan lösas av en maskin kallas för Church–Turings hypo­tes – se Alonzo Church och Alan Turing.

[datorvetenskap] [matematik och logik] [ändrad 6 juni 2017]