montera

(mount) – ansluta en fil eller ett filsystem till operativ­systemet så att det kan an­vändas. – Ordet an­vänds i Unix ofta om anslutning av extern utrustning som skrivare, externa hårddiskar och bildskärmar, eftersom Unix hanterar ansluten hårdvara som filer. Att montera är alltså både att ansluta extern utrustning rent fysiskt och att se till att operativsystemet kan kommuni­cera med den. Detta sker automatiskt i operativsystem för vanliga använd­are som macOS och vanliga utföranden av Linux (men det kan krävas godkännande av datorns administratör). – Ofta kan man skriva ansluta i stället för montera, som lätt missför­stås av icke Unix‑kunniga. – I Windows, som fungerar lite annorlunda än Unix, talar man på engelska i stället om mapping. – Att koppla bort ett anslutet filsystem (extern utrustning) på ett ordnat sätt kallas för att avmontera, på engelska unmount. Av någon anledning skrivs den instruktionen i Unix så här: umount. I macOS kallas avmontering ofta för eject (utmatning). – På svenska an­vänds också det engelska ordet i böjd form: mounta, mountas.

[konfigurering] [unix] [ändrad 3 november 2017]