montera

(mount) –– ansluta en fil eller ett filsystem till operativ­systemet så att det kan an­vändas. –– Ordet an­vänds i Unix ofta om anslut­ning av extern ut­rust­­ning som skrivare, externa hård­diskar och bildskärmar, eftersom Unix hanterar ansluten hårdvara som filer. –Att montera är alltså både att ansluta extern utrust­ning rent fysiskt och att se till att operativ­systemet kan kom­muni­cera med den. Detta sker automa­tiskt i operativ­system för ”vanliga använd­are” som macOS och vanliga utföran­den av Linux (men det kan krävas god­känn­ande av datorns ad­mi­nistra­tör). –– Ofta kan man skriva ansluta i stället för montera, som lätt miss­för­stås av icke Unix-kunniga. –– I Windows, som fungerar lite annor­lunda än Unix, talar man på engelska i stället om mapping. –– Att koppla bort ett anslutet fil­system (extern ut­rust­­­­ning) på ett ordnat sätt kallas för att avmontera, på engelska unmount. Av någon anledning heter motsvarande instruktion i Unix umount. I macOS kallas avmontering ofta för eject (utmatning). – På svenska an­vänds också det engelska ordet i böjd form: mounta, mountas.

[konfigurering] [unix]