Myndighetsdatalagen

föreslagen, men inte införd, lag om hur myndigheter ska hantera personupp­gifter i it‑system. – Förslaget lades fram i april 2015 och fick hård kritik av viktiga remissinstanser, bland annat av Advokatsamfundet (länk), Datainspektionen, Justitiekanslern och Säkerhets- och integritetsskydds­nämnden (SIN). – Förslaget kom från en utredning som tillsattes 2011 för att formulera en­het­liga och övergripande bestämmelser för hur myndigheter skulle få behandla personuppgifter. Utred­ningens slutbetänkande kan laddas ner från denna länk. Kritikerna ansåg att förslaget gav myndighet­erna för stor frihet att själva avgöra vilka personuppgifter de skulle spara och för vilka ändamål per­son­upp­gift­erna skulle användas. Det gav därmed för lite skydd för medborgarnas personliga sfär. – Till stor del är förslaget över­spelat av EU:s Dataskyddsförordning.

[lagar] [personuppgifter] [politik] [ändrad 23 juli 2018]