nanoskopi

mikroskopi som gör det möjligt att se objekt som tidigare an­setts omöj­liga att se med ljus­­mikro­­skopi. Uppfinningen av nano­­skopi be­lö­na­des 2014 med No­bel­­priset i kemi (länk). No­bel­­pris­­tagar­nas metod kallas mer exakt för super­upp­löst flu­o­rescens­mikro­skopi. Sedan slutet av 1800-talet har det ansetts fy­siskt omöj­ligt att med van­ligt mikro­­skop ur­skilja de­taljer som är mindre än halva ljusets våg­­längd, alltså som minst 0,2 mikro­­me­ter (tusendels millimeter). Med ”van­ligt mikro­skop” menas här ett op­tiskt mikroskop, alltså ett mikro­skop som för­storar objekt som har be­lysts med syn­ligt ljus. (Andra typer av mikro­skop, som elektronmikro­skop, kan urskilja mindre de­taljer.) No­bel­pris­tagarna Betzig, Hell och Moerner utvecklade ett sätt att spränga den gränsen. – På engelska: nanoscopy.

[forskning] [fysik] [ändrad 10 juni 2019]