Navigator

nerlagd webbläsare från Netscape. –– I mitten av 1990-talet var Navig­ator den mest spridda webb­läsaren i världen. Den kallades ofta för Netscape. Lanserades 1994 och blev snabbt den ledande webb­läsaren genom att kon­kur­rera ut sin före­gångare Mosaic. –– 1998 pub­li­ce­ra­des käll­koden till Navigator som öppen källkod, vilket startade pro­jektet Mozilla. Net­scape fortsatte att utveckla och mark­nads­föra Navigator, men den trängdes ut från marknaden av Internet Explorer från Micro­soft*. I två stora pro­cesser mot Micro­soft, en i EU och en i USA, hävdades att Micro­soft utnyttjade Windows* mono­pol­ställ­ning för att gynna Internet Explorer. – I en uppgörelse 2003 kom Net­scapes ägare America Online (numera Aol) överens med Micro­soft om att leverera Internet Explorer till Aol:s abon­nenter. –– Som­maren 2003 sades de flesta av Navigators utveck­lare upp, men Navigator levde vidare till den 1 mars 2008, då ägaren Aol slutade att under­hålla Navigator. –– Men sam­tidigt har Firefox, utvecklad i Mozilla­pro­jektet, blivit en all­var­lig kon­kur­rent till Internet Explorer, som halkat efter i ut­veck­lingen, och 2015 er­sattes med den helt ny­skrivna Edge. –– Fler webb­läsare.