Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
Messagepad, mer känd som Newton.

system för person­liga digitala assis­tenter (pda:er) som ut­veck­lades av Apple i början av 1990-talet. Det av­vecklades 1998. – New­­ton-systemet var avsett för penn­datorer utan tangent­bord. Det hade auto­matisk tydning av text som skrevs för hand på bild­skärmen. Newton hade också inte­grerad hantering av infor­ma­tion: upp­gifter i an­teck­ningar, kalender och adress­bok hanterades som en enda data­bas, free-form data­base. – Message­pad var helt skilt från Mac­intosh. – Apples egna Newton-hand­dator hette egentligen Message­pad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. Även andra före­tag till­verkade hand­datorer baserade på Newton. – New­ton­sats­ningen lades ner av Steve Jobs våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm börjat ta över marknaden för pda:er. – New­ton började som pro­jektet Knowledge navigator på initiativ av Apples då­varande chef John Sculley.

Dagens ord: 2015-08-14