normalfördelningskurva

Bild av normalfördelningskurva.
Normalfördelnings- kurva. Antalet förekomster anges på höjden (y-axeln) och värdet från lågt till högt på x-axeln (liggande). Den raka linjen i mitten visar att värdet i mitten (till exempel medellängd) också är det vanligaste. Men så är det inte alltid.

kurva som beskriver den fördelning av värden som i statistik anses mest sannolik. – Kurvan har formen av en kulle eller en kyrk­klocka och kallas därför på engelska för bell curve. – Exempel: De flesta vuxna personer är runt medellängd, medan det finns få som är ovanligt långa eller ovanligt korta. En kurva över den vuxna befolk­ningens kropps­längd med kroppslängd på den liggande axeln och antal personer på den stående axeln skulle likna en normalfördelnings­kurva. Kullen eller bulan i mitten representerar de medel­långa. ”Svansarna” längst till vänster och höger representerar antalet mycket korta respektive mycket långa. – Från början var kurvan en rent mate­ma­tisk konstruktion, uttänkt av matematikern Carl Friedrich Gauss. Den visar sannolikheten för olika utfall i teoretiska experiment, som när man till exempel singlar slant många gånger. Det var först senare som den fick användning i tillämpad statistik. – I boken Den svarta svanen (2012, The black swan, 2007) kriti­se­rade Nassim Nicholas Taleb använd­ningen av normal­fördel­nings­kurvan i analys och prognoser. – Se också independently and identically distributed. – På engelska: normal distri­bution curve, bell curve eller gaussian curve; ofta bara Gaussian.

[statistik] [ändrad 1 juni 2019]