öppen nyckel

i kryptering: nyckel som inte är hemlig, men som hör ihop med en annan, privat, nyckel. – Kryptering med öppen nyckel an­vänds för nästan all krypterad kommunikation på inter­net:

  • – Om man vill kunna ta emot krypterade meddelanden publicerar man sin krypteringsnyckel på internet. Det kallas också för en publik nyckel;
  • – Den som vill sända ett krypterat meddelande till någon tar reda på den personens publika nyckel och krypterar med den.

– Mottagaren dekrypterar meddelandet med en annan nyckel, den privata nyckeln, som mottagaren måste hålla hemlig. Och om två personer ska korrespondera använder båda motpartens öppna nyckel. De två nycklarna ingår i en invecklad matematisk struktur som gör att det inte går att dekryptera meddelandet med den publika nyckeln, bara med den privata. – Se asymmetrisk kryptering. – Metoden har fördelen att två parter som ska ut­växla krypterade med­delanden inte först behöver ut­växla hemliga nycklar. Det skulle till exempel göra bankärenden på internet praktiskt taget omöjliga. Sådan ut­växling är nämligen, för­utom att den praktiskt kan vara be­svärlig eller omöjlig, alltid en risk. I stället an­vänds krypto­system som inte utgår från att parterna har en gemen­sam hemlig­het. Även om någon tjuv­lyssnar på all kommunikation mellan de två parterna från början till slut får tjuv­lyssnaren inte nog med in­formation för att de­kryptera med­delandena. En svaghet i metoden är att man måste kunna förvissa sig om att den öppna nyckel som man laddar ner verkligen tillhör rätt person. – Se PKI och Web of Trust. –– Se också Diffie-Hellman. –– På engelska: public key.

[kryptering]

Dagens ord: 2016-03-29