overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än ”neutral”, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen ”köp”. – Jäm­för med under­perform.