Personuppgiftslagen

(PUL) –– den svenska lag som reglerar an­vändning av per­son­­upp­gifter. – Personuppgiftslagen ersätts 2018 av EU:s gemensamma Data­skydds­för­ord­ning. – Person­upp­gifts­lagen gäller vare sig per­son­upp­gifterna be­hand­las med hjälp av datorer eller med papper och penna. Per­son­upp­gifts­lagen förbjuder all spridning och be­arbetning av per­son­upp­gifter som sker utan till­stånd av de berörda per­sonerna. – Ett viktigt undan­tag är pub­likationer som skyddas av Tryck­fri­hets­för­ordningen (TF) eller av Yttrande­­fri­hets­grund­lagen (YGL) –– alltså böcker, tidningar, radio, tv, film och webb­sidor som har an­svarig ut­givare. De behöver inte tillämpa per­son­upp­gifts­­lagen, utan de kan publicera per­son­uppgifter så länge de följer Tryck­fri­hets­för­ordningen och Ytt­rande­fri­hets­grund­lagen. –– Att rensa ett dokument från person­upp­gifter kallas ibland för att ”PUL-tvätta” –– ett av årets nyord 2014 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). –– Lag­­texten finns här. – Personuppgiftslagen kompletteras av Per­son­upp­gifts­för­ord­ningen (PUF). –– Se också data­bas­regeln.

[lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 maj 2017]