Piper

  1. Googles system för att hålla reda på sin programkod. – Google hade 2015 två mil­jarder rader program­­kod, vilket mot­svarar ungefär 85 tera­byte. Det är troligen den största kod­basen i världen. Alla Googles 25 000 ut­veck­lare har till­gång till all denna kod. De kan också göra ändringar i större delen av koden. Undan­tag är vissa kritiska delar som bara ett mindre antal ut­veck­lare kan ändra i. Käll­koden till Android och Chrome OS hanteras också separat. – Piper kan be­skrivas som en ver­sions­hante­rare för Googles pro­gram­kod. Pro­gram­met ska se till att det är den senaste versionen som gäller och att två eller flera ut­veck­lare inte sam­tidigt och obe­ro­ende av var­andra ändrar i samma kod. Detta är möjligt därför att ut­veck­larna i själva verket inte har direkt till­gång till koden: ett antal mindre program, robotar, verk­ställer ändringarna på ett säkert och konsistent sätt. – Google hade tidigare ett liknande program som hette Perforce;
  2. – en komplett dator i byggsats för barn. Piper är utvecklad för att man ska kunna spela Minecraft, och bygger på Raspberry Pi. Lanserades 2016. – Se playpiper.com.

[barn] [enkortsdatorer] [programmering] [spel] [systemutveckling] [ändrad 15 november 2018]