push

  1. – (push technology) – om att information skickas till mottagaren utan att mottagaren behöver göra något. Det kan användas för e‑post, snabb­med­del­anden, chatt, uppdateringar, blogginlägg och annan information. Motsatsen, pull, innebär att informationen inte skickas till mottagaren förrän mottagaren begär det, vanligen genom att klicka på en knapp eller länk. Pull var fram till mitten av 1990‑talet praktiskt taget det enda som fanns, eftersom datanäten var för långsamma och för dyra för att man skulle skicka information utan att mottagarna hade bett om det. – Men pushteknik blev en viktig trend i slutet av 1990‑talet, se Point­cast och Marimba, fast det tappade snart fart. En an­ledning var att push­trafik tog upp en stor del av före­tagens nät­verk, vilket ledde till att många före­tag blockerade det. – På 10‑talet har push­teknik fått en re­nässans därför att allt fler an­vändare har kraft­fulla datorer och snabb inter­net­anslutning. Push­teknik är därför inte längre en be­lastning på nätet. E‑post, andra med­delanden, aviseringar och pro­gram­upp­dateringar överförs auto­matiskt i många tjänster till an­vändarens dator eller smarta mobil. – Se också push­mail;
  2. – PuSH, se Pubsubhubbub.