Tetra

ett system för mobil kommunikation för ambulans, brandkår och polis (blåljus­myndig­heter). – Tetra är grunden för det svenska systemet Rakel. Tetra används både för röst och data. Flera personer kan tala med var­andra sam­tidigt och två tele­foner (eller andra terminaler) kan kommu­ni­cera med varandra direkt utan att samtalet behöver kopplas via bas­station. – Tetra är utvecklat för att ha hög driftsäkerhet, snabb uppkoppling och skydd mot störningar och avlyss­ning. Standarden har utveck­lats av den europe­iska standardiseringsorganisationen Etsi sedan 1990‑talet, och håller på att bli inter­natio­nell standard. – Namnet: Tetra står för Terrestrial trunk radio. – Läs mer på tcca.info.

[mobilt] [samhällsskydd] [ändrad 20 augusti 2018]