trust store

lista över certifikat från personer och sajter som an­vändaren litar på och räknar med att kom­mu­ni­cera med. Ett trust store kan också inne­hålla certi­fi­kat från certi­fi­kat­utfärdare som man litar på, och som kan styrka att andra certi­fi­kat är äkta. Ett trust store sparas hos an­vändaren.