von Neumann, John

(1903—1957) – ungersk matematiker och datorpionjär, från 1930 verksam i USA. – John von Neu­mann var en av de viktigaste teore­ti­kerna bakom den moderna dator­­tekniken. Han har gett namn åt von Neu­­mann‑arki­tek­turen, som han tillämpade vid kon­­struk­tionen av datorn Edvac. Han for­mu­le­rade också teorier om cell­­auto­mater och själv­repli­ke­rande maskiner – en idé som an­knöt till upp­täckten av DNA. – John von Neu­mann räknas också, tillsammans med Oscar Morgen­­stern (se Wikipedia), som den vik­tig­aste teoretikern bakom spel­­­teorin. Spel­­­teorin an­vändes i USA som ett verk­tyg för stra­te­gisk analys under det kalla kriget, och John von Neu­mann var med i den ameri­kanska atom­­energi­­kom­mis­sionen som ledde utveck­lingen av USA:s kärn­vapen­arsenal. De sista åren kom han till mötena i rull­­stol. Han och Henry Kissinger var före­­bilder till Peter Sellers roll­­figur Dr Strangelove (se IMDb: länk). – Ut­­märkelsen John von Neu­mann medal är uppkallad efter honom.

[it-historia] [john von neumann] [personer] [spelfilmer] [spelteori] [ändrad 12 juni 2017]