blue apps

pornografiska applikationer. – Ut­trycket blev aktuellt i februari 2010 när Apple rensade ut ett antal program från App Store med motive­ringen att de var porno­grafiska. Blue är ibland ett täckord för ’pornografisk’ eller för annat som anses opassande. (Det syftar på blue laws: lagar mot porno­grafi och annat sexuellt.) – Andra täckord med samma betydelse är adult, explicit och graphic.

Uber

kontroversiell app-baserad amerikansk taxitjänst. Kunderna beställer taxi med en app. Medan de väntar kan de se på appen var deras taxi är. Betalningen dras automatiskt från kundens kontokort, som är registrerat i appen. – Uber har inga egna bilar, utan samarbetar med taxiföretag och enskilda förare. Företaget erbjuder privatpersoner att köra åt Uber i sina egna bilar. – Uber har blivit kontroversiellt av flera skäl, och har förbjudits och bötfällts i många städer. En anledning är att Uber har anlitat förare som inte har taxikörkort och använt bilar som inte har taxameter. I så fall kan Uber jämställas med svarttaxi. Taxibranschen har reagerat på att Uber (oftast) har låga priser; andra har reagerat på Ubers efterfrågebaserade taxa, som innebär att det vanliga priset kan bli flerfalt högre när många vill åka. Uber hävdar att före­taget inte kör taxi, utan bara för­medlar kontakt mellan taxi­förare och kunder.– Uber lanserades 2010 i San Francisco, först under namnet Ubercab. 2014 fanns Uber i över 50 länder och i 200 städer, bland annat Stockholm. Från början var Uber ett slags limousinservice med dyra och fina bilar, men utbudet har blivit bredare: Uberblack är de limousinliknande bilarna (ofta svarta); Ubertaxi är samarbete med lokala taxibolag; UberX är mellanklassbilar. – Se uber.com.

Circly

socialt nätverk för mobil­telefoner, ut­vecklat med tanke på äldre. Det är en app för smarta mobiler. An­vändarna grupperar sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte är vana vid smarta mobiler finns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari. Nät­verket används i fin­ländsk hälso­vård och äldre­vård. – Se circly.com.

Postsecret

amerikansk webbsajt för anonym publicering av bilder och hemligheter. – An­vän­darna skickar sina bidrag som ”vykort”, alltså bilder för­sedda med text. Texterna handlar ofta om personliga hemligheter. Tio vykort väljs ut varje vecka och publiceras. – Pro­jektet startades 2005 av Frank Warren. Det var först ett krav att hemlig­heterna skulle vara sanna, och att de aldrig tidigare skulle ha yppats, men Post­secret har utsatts för flera bluffar. appar för Post­secret har funnits sedan 2011. – Post­secret har varit kontro­ver­siellt, mest för att den påstådda nyttan med att ”bekänna” saker anonymt har ifråga­satts. – Ett föredrag med Frank Warren finns på Tedtalk (länk). – Det finns Post­­secret­­inspi­re­rade webb­­sidor i flera länder. I Sverige an­ord­nade Post­­museum pro­jektet Svenska hemlig­­heter 2012 (länk). Det avslutades i augusti 2014. – Se postsecret.com. – Läs också om After School, canary, Nearby, Secret, Whisper och Yik Yak.

Worldreader

organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läs­­kunnig­­heten. – World­­reader till­handa­håller e-böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läs­plattor har World­reader också, i sam­arbete med Micro­­soft*, ut­­veck­lat en app för visning av e-böcker på mobil­telefoner. –– Se Worldreader.org. –– Läs också om pro­jektet One laptop per child.

applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. – Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras från en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java-applet vara hur stor som helst. – Ordet applet fanns i be­tydelsen ’litet pro­gram’ innan Java kom. – Jäm­­för med app.

flashing

att installera ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) –– Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. –– Se också bryta upp.

Google Fit

app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. – Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan kopplas ihop med andra appar för träning. – Kan laddas ner från Google Play (länk).