Circly

socialt nätverk för mobil­telefoner, ut­vecklat med tanke på äldre. Det är en app för smarta mobiler. An­vändarna grupperar sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte är vana vid smarta mobiler finns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari. Nät­verket används i fin­ländsk hälso­vård och äldre­vård. – Se circly.com.

Worldreader

organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läs­­kunnig­­heten. – World­­reader till­handa­håller e-böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läs­plattor har World­reader också, i sam­arbete med Micro­­soft*, ut­­veck­lat en app för visning av e-böcker på mobil­telefoner. –– Se Worldreader.org. –– Läs också om pro­jektet One laptop per child.

applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. – Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras från en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java-applet vara hur stor som helst. – Ordet applet fanns i be­tydelsen ’litet pro­gram’ innan Java kom. – Jäm­­för med app.

flashing

att installera ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) –– Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. –– Se också bryta upp.

Google Fit

app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. – Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan kopplas ihop med andra appar för träning. – Kan laddas ner från Google Play (länk).

Openpds

personlig datatjänst (pds) som granskar för­fråg­ningar om person­upp­gifter från företag, myndig­heter och appar. – Open­pds installeras på smarta mobiler. När en app på mobilen begär till­gång till användarens person­upp­gifter får den då inte direkt till­gång till dessa data. De för­medlas genom Openpds som avgör vilka upp­gifter som ska lämnas ut. Detta sker i enlighet med regler som användaren har angett. Openpds meddelar också användaren vilka som har begärt att person­upp­gifter ska lämnas ut. – Pro­grammet har utvecklats på MIT Media Lab. – Se openpds.media.mit.edu. – Jäm­för med genom­synlig.

Facebook Autofill

avvecklad tjänst som underlättar betalningar vid köp på smart mobil. När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tar emot betalningen har anpassat appen för tjänsten. Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället har Facebook under 2015 börjat testa en funktion som fyller i användarnas personuppgifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

Snapchat

app för att skicka bilder som för­störs efter några sekunder. – Bilderna tas med mobil­telefonens inbyggda kamera. Den kan förses med text och enkla teckningar. Bilden kan sedan skickas till en eller flera andra användare av Snap­chat. Efter att mottagaren har öppnat bilden förstörs den efter några sekunder. Den lämnar inga spår på mot­tagarens mobil­telefon, såvida inte mottagaren lyckas ta en skärm­dump (vilket är be­svär­ligt). Bilden raderas också från Snap­chats servrar. (Där­emot kan den finnas kvar hos av­sändaren.) – Snap­chat fungerar som ett socialt nätverk. Man kan bara skicka bilder till andra an­vändare av Snap­chat. An­vändarna kan ställa in appen så att den bara tar emot bilder från god­kända vänner. – En tanke bakom ut­veck­lingen av Snap­chat var att minska risken för att an­vändarna lägger ut bilder som de sedan ångrar att de spritt. Det finns en version för barn, Snap­kidz, som bara ger möjlig­het att rita på bilderna, men inte att skicka dem till andra. – Se snapchat.com.

Jekyll

sätt att kringgå apples obligatoriska kontroll av appar för Iphone och Ipad. – Appen pro­gram­meras så att den klarar Apples kontroll. Den kan sedan spridas genom App Store. Men när den har instal­lerats kan den arrangera om sin egen kod så att den kan angripa använda­rens telefon eller platta, till exempel installera en trojansk häst. – Jekyll utvecklades av forskare på Georgia Tech information security center och visades upp på Usenix security symposium i augusti 2013. – Se denna presentation från Usenix. – Se också detta pressmeddelande från Georgia Tech. – Läs också om Mactans.