Circly

socialt nätverk för mobil­telefoner, ut­vecklat med tanke på äldre. Det är en app för smarta mobiler. An­vändarna grupperar sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte är vana vid smarta mobiler finns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari. Nät­verket används i fin­ländsk hälso­vård och äldre­vård. – Se circly.com.

Worldreader

organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läs­­kunnig­­heten. – World­­reader till­handa­håller e-böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läs­plattor har World­reader också, i sam­arbete med Micro­­soft*, ut­­veck­lat en app för visning av e-böcker på mobil­telefoner. –– Se Worldreader.org. –– Läs också om pro­jektet One laptop per child.

applet

litet program. – Ordet kommer av engelska app­lic­ation, och be­­teck­nar oftast ett litet pro­gram som lätt kan sändas över inter­­net. En applet är numera oftast en Java-applet. – Kri­te­riet på en Java-applet är, förutom att den är skriven i Java, att den bara kan köras från en webb­läsare. Van­ligt­­vis är det ett re­la­tivt litet program som snabbt kan skickas över webben, men i princip kan en Java-applet vara hur stor som helst. – Ordet applet fanns i be­tydelsen ’litet pro­gram’ innan Java kom. – Jäm­­för med app.

flashing

att installera ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) –– Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. –– Se också bryta upp.

Google Fit

app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. – Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan kopplas ihop med andra appar för träning. – Kan laddas ner från Google Play (länk).

Firechat

app som sänder meddelanden direkt mellan mobiltelefoner. Det behövs ingen internetanslutning eller mobiltäckning. Räckvidden är begränsad till ungefär tio meter, och det krävs att både sändare och mottagare har Firechat. Om många användare samlas inom räckhåll för varandra uppstår ett mesh-nätverk. Firechat, officiellt skrivet FireChat, har utvecklats av den amerikanska företaget Open Garden (länk) och finns för Android och IOS. – Läs också om Byzantium.

Openpds

personlig datatjänst (pds) som granskar för­fråg­ningar om person­upp­gifter från företag, myndig­heter och appar. – Open­pds installeras på smarta mobiler. När en app på mobilen begär till­gång till användarens person­upp­gifter får den då inte direkt till­gång till dessa data. De för­medlas genom Openpds som avgör vilka upp­gifter som ska lämnas ut. Detta sker i enlighet med regler som användaren har angett. Openpds meddelar också användaren vilka som har begärt att person­upp­gifter ska lämnas ut. – Pro­grammet har utvecklats på MIT Media Lab. – Se openpds.media.mit.edu. – Jäm­för med genom­synlig.

Facebook Autofill

avvecklad tjänst som underlättar betalningar vid köp på smart mobil. När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tar emot betalningen har anpassat appen för tjänsten. Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället har Facebook under 2015 börjat testa en funktion som fyller i användarnas personuppgifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.