cosplay

rollspel där deltagarna klär ut sig i dräkter. –Om de klär sig i det motsatta könets kläder kallas det för cross­play. – Ordet är en sammandragning av costume play. –– Cos­play var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[spel] [ändrad 30 juni 2017]

Personuppgiftslagen

(PUL) –– den svenska lag som tidigare reglerade an­vändning av personuppgifter. – Personuppgiftslagen ersattes 2018 av EU:s gemensamma Dataskydds­för­ord­ning. Den viktigaste skillnaden är att Dataskyddsförordningen är strängare än PUL. Allt som står här om PUL gäller även under Dataskyddsförordningen. – Person­upp­gifts­lagen gällde vare sig personuppgifterna be­hand­lades med hjälp av datorer eller med papper och penna. Personuppgifts­lagen förbjöd all spridning och bearbetning av personuppgifter utan till­stånd av de berörda personerna. – Ett viktigt undan­tag var och är massmedier som skyddas av Tryckfrihetsförordningen (TF) eller av Yttrandefri­hets­grund­lagen (YGL) –– alltså böcker, tidningar, radio, tv, film och webb­sidor som har an­svarig utgivare. De behöver inte tillämpa personuppgifts­­lagen, utan de kan publicera personuppgifter så länge de följer Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrund­lagen. –– Att rensa dokument från person­upp­gifter kallades ibland för att ”PUL‑tvätta” –– ett av årets nyord 2014 enligt Språkrådet och Språk­tidningen (länk). –– Lag­­texten (som alltså är inaktuell) finns här. – Personuppgiftslagen kompletterades av Personuppgiftsförordningen† (PUF). –– Se också databasregeln.

[dataskydd] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 12 september 2018]

Cringely, Robert X

signatur som har använts av flera journalister, ofta av två journalister samtidigt:

  1. – av den journalist som för tillfället skrev den ner­lagda bloggen Notes from the field (länk) i den ame­ri­kan­ska tidningen Info­­World (länk), syster­­tidning till Compu­ter Sweden. – Notes from the field var ett stående in­slag i Info­­­world i 21 år, från 1984 till augusti 2015, och den skrevs under årens lopp av många olika journalister;

    Mark Stephens alias Robert X Cringely.
    Mark Stephens alias Robert X Cringely.
  2. – av journalisten Mark Stephens som artist­­namn. – Stephens skrev spalten i Info­­World från 1987 till 1995. Under de åren började Stephens kalla sig själv för ”Robert X Cringely”. Han gav 1992 ut boken Accidental Empires (inte över­­satt till svenska) under författarnamnet Cringely. Accidental empires blev senare tv‑serie och lång­film under namnet The triumph of the nerds, se IMDb (länk). – Stephens usurpering av namnet Robert X Cringely ledde 1995 till att han blev upp­sagd från Info­World, men han fort­satte att använda namnet. Info­World gick då till dom­stol för att hindra Stephens från att kalla sig Robert X Cringely, men det miss­­­lyckades. – Stephens skrev fram till 2008 på webb­platsen I, Cringely (borttagen) hos den ansedda icke-kommersiella radio­­kanalen PBS, där­efter på den egna sajten cringely.com (länk). 2006 spelade han in NerdTV, en serie timslånga video­­inter­vjuer med person­dator­pionjärer. Intervjuerna finns på YouTube.

– Från början var Robert X Cringely ett på­hittat namn som stod i Info­Worlds redaktions­ruta för att redaktionen skulle ha en synda­bock när något blev fel: cringe=’”kräla i stoftet’”, ’”göra en pudel’”; även: ’”krypa ihop av obe­hag’”.  (Cringe, att cringea, var ett av årets nyord i svenska språket 2017 enligt Språkrådet, länk, och Språktidningen, länk.) När chef­redaktören och krönikören John Dvorak slutade 1984 fick den fiktive med­arbetaren ta över hans stående spalt. – Se InfoWorld (länk) och artikel i tidskriften Wired (länk). – Läs också om Startup L Jackson.

[massmedier] [signaturer] [ändrad 19 september 2018]

doxing

doxning – trakassering av någon genom att man tar reda på så mycket som möjligt om personen, och sedan lägger ut det på inter­­net. Ofta pin­­samma foto­­grafier eller videor eller komprometterande information. –– Ordet doxing, även stavat doxxing, kommer av dox eller docs för docu­ments. –– Se också hämnd­porr, makro­­mobb, nät­hatare och nät­­stalkning samt uttrycket no stalk. –– Ordet doxing används ibland också om pub­li­ce­ring av dokument från företag och andra or­ga­ni­sa­tioner: organ­izational doxing. –– Doxn­ingens historia berättas i en artikel i Washington Post: länk. – Doxa var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[aktivism] [förföljelser] [jargong] [personlig integritet] [ändrad 27 december 2017]