Investigatory powers act

brittisk lag som ger myndigheter långtgående rättigheter att avläsa och avlyssna elektronisk kom­mu­ni­ka­tion. Lagen ger bland annat myndigheter rätt att undersöka en persons inter­net­kommu­ni­ka­tion och att öppna post utan domstolsbeslut. Motståndarna kallar den för ”Snooper’s charter”. Lagen antogs av brittiska parlamentet 2016, men den har överklagats till EU-domstolen. – Lagtexten finns på denna länk. Det är inte samma lag som Regulation of investigatory powers act från år 2000. Edward Snowden har kallat lagen för ”den mest extrema övervakningen i den västerländska demo­kra­tins historia” (länk). – Läs också om Acta, Data­lag­rings­direk­tivet, FRA-lagen, Gallorapporten, Hadopi, Indect, Ipred, Polis­metod­utred­ningen, Stockholmsprogrammet och Telekompaketet.

[avlyssning] [övervakning] 

rule 41

Rule 41 of the federal rules of criminal procedure – ett kontroversiellt förslag till förändring av USA:s regler för avläsning av information på datorer. För­ändringen skulle ge polisen rätt göra intrång på distans i datorer som misstänks ha information om brott. Polisen ska, enligt för­slaget, kunna kopiera och radera information på distans och installera trojanska hästar i datorer. En enda domare kan ge polisen rätt att göra intrång i tusentals datorer. – Förslaget är ett tillägg till regel 41 i USA:s federala regler för pro­cessen i brottmål. – USA:s kongress godkände förändringen i december 2016 genom att inte rösta nej till den. – Orga­nisa­tionen Electronic frontier foundation drev en kampanj mot regel 41, se denna länk.

[avlyssning]

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Myndighet som har tillsyn över brottsbekämpande myndigheters an­vänd­ning av övervakning och hemlig information. Det gäller bland annat avlyssning och övervakning av telefon- och datatrafik, skyddade iden­ti­teter och polisens hantering av personuppgifter. – Nämnden har funnits sedan 2008. Den tog över den tidigare Registernämndens uppgifter. – Se sakint.se.

[avlyssning] [övervakning]

– In English: The Swedish commission on security and integrity protection is a government agency that supervises the use by law enforcement agencies of secret surveillance and of qualified assumed identities and associated activities. The Commission also supervises the processing of personal data by the Swedish police. – See sakint.se/inEnglish. – For more summaries in English, please click at this link.

 

Chaos computer club

CCC – tysk sammanslutning av hackare. – Chaos Computer Club grundades 1981, och ägnade sig tidigt åt att knäcka svaga säker­hets­system i syfte att tvinga fram högre säkerhet. Klubben är för allmän tillgång till datorer, mer öppen­het och personlig integritet. – Läs mer på ccc.de. – CCC avslöjade och analyserade hösten 2011 det infiltrationsprogram som tyska polisen använder för att avlyssna kommunikation på internet.

datahemvist

(data residency) – den plats där en datamängd faktiskt finns. Alltså där de fysiska servrar eller andra lagrings­medier som förvarar data­­mängden finns. – Data­hemvist har blivit en aktuell fråga med moln-baserade tjänster. En organisation som använder moln­baserade tjänster vet kanske inte i vilket land dess data förvaras, efter­som en moln­tjänst­operatör kan ha servrar i flera länder. Problemet är att lagar om skydd av person­upp­gifter, kryptering, av­lyss­ning av data­trafik och data­­lagring (be­tydelse 2) är olika i olika länder. Och det är lagen i det land där data­­mängden finns som gäller, inte lagen i operatörens eller kundens hemland. – På engelska också: data sovereignty.

Quantum

  1. – hemliga servrar som NSA uppges ha in­stal­lerat på inter­nets stamnät. De används för att upp­fånga viss trafik och utsätta den för man-i-mitten-attacker. Trafiken slussas vidare till andra NSA‑servrar, se Foxacid, som in­stal­lerar in­fil­tra­tions­pro­gram i an­vändarnas datorer. An­vänd­arna märker inget, utan tror att de har kommit till de webb­platser de tänkte besöka. – Läs mer i denna artikel av Bruce Schneier;
  2. – för kvantdatorer med mera, sök på kvant-.

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [övervakning]

Foxacid

hemliga internetservrar som NSA använder för att i smyg installera infiltrations­program på an­vänd­ares datorer. Det gäller användare av nätverket Tor, som döljer vem som kommunicerar med vem. –För att installera infiltrations­programmen utnyttjar NSA en sårbarhet i webb­läsaren Firefox, därav namnet Foxacid. En utförlig beskrivning finns i denna artikel av Bruce Schneier.

[avlyssning] [övervakning]