kommentar

  1. – i källkod: avsnitt med text i natur­ligt språk där pro­gram­me­raren för­klarar varför hon kodar som hon gör. Kom­men­tarer mar­ke­ras i käll­koden på ett spe­ci­ellt sätt så att de inte kompileras. – Se också ut­kommen­tera;
  2. – i bloggar och på webb­tid­ningar: läsar­kom­men­tarer som pub­li­ceras direkt vid en artikel.

– På engelska: comment (i båda betydelserna).

altmetrics

mätning av vilket genomslag vetenskapliga artiklar får på internet: i bloggar, sociala medier, länkningar, tweetar och liknande. Traditionellt har genom­slaget för veten­skap­liga artiklar mätts i hur många gånger de citeras i andra artiklar. Den metoden anses av många ofull­ständig och alltför långsam. – Se altmetrics.org.

crowd mining

datautvinning ur massan – sökning efter ny information, trender och åsikter i det som människor skriver på internet. – Man använder tekniker som liknar data­utvin­ning och tillämpar dem på bloggar, chatt­forum, kommen­tarer och annan an­vändar­skapad informa­tion. Målet är att sålla bort allt som är vanligt och förut­säg­bart och hitta det som är nytt och sällsynt medan det fort­farande är nytt och sällsynt. Metoden används för att leta efter för­ore­ningar, för­ändringar i miljön, poli­tiska sväng­ningar samt trender och smak­föränd­ringar. – Den engelska termen består av trendiga crowd och mining som i data mining. Ordet blev vanligt 2009. – Jäm­för med crowd­sourcing.

dark social

det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i den ur minnet. Den för­kla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e-post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att över­blicka, mäta eller påverka. – Ut­trycket dark social blev känt genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webb­analys­firma hade upptäckt fenomenet (länk). – Dark står här bara för ’okänd’, ’outforskad’, inte för kriminell. – Jäm­för med darknet och djup­webben.

listicle

””listikel”” – artikel i form av en lista. ””28 programspråk som du bör behärska””, ””11 saker att göra på SSWC””. – Listiklar före­kommer allt mer i tidningar och på bloggar. De påstås ibland vara ett sätt att smussla in text­reklam. Ofta måste man, om listan finns på webben, klicka sig igenom listan från punkt till punkt, vilket förbättrar webb­sidans besöks­siffror.

hacktivist

aktivist som använder internet som kampanj­­verktyg eller för att sam­ordna verk­sam­heten. Det kan vara genom att använda webb­sidor, bloggar, e-post och sms, men i vissa fall också genom olika former av sabotage eller vandalism på webben. – Ordet är en kombination av hackare och aktivist. Det myntades i gruppen Cult of the dead cow. – På engelska finns två stavningar, hacktivist och hactivist. På svenska blir det hacktivist.

blook

en bok (book) som publiceras som en blogg.