mobcast

(mobile podcast)podd som görs med mobiltelefoner – alltså det att ljud och även bild som sänds från mobiltelefoner publiceras direkt på internet. (Jämför med moblogging.) Mob i mobcast anspelar både på mob som i mobil och mob som i smart mob. – Se också casting.

[mobilt] [poddar] [ändrad 25 juli 2022]

anycast

utväljande sändning – sändning av meddelande till en enda medlem av en grupp mottag­are på internet. Ett program hos avsänd­aren väljer en av flera tänkbara mottag­are, oftast den som är närmast. (Det är alltså inte slumpmässigt vilken mottagare som väljs.) Kommunikationen genomförs sedan som enkelsändning (unicast). – Any­cast används bland annat för tekniska behov, till exempel för uppdatering av dirigeringstabeller. – Jämför med multisändning (multicast).

[nätverk] [ändrad 5 juni 2017]

cell broadcast

sändning av textmeddelande (SMS) till alla mobiltelefoner i ett område. – Används för informa­tion i nödsituationer som naturkatastrofer, bränder och svåra olyckor. Tekniken kan också användas för reklam och olika tjänster. Medde­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobiltelefoner som finns i den sändande basstationens täckningsområde (cell). En eller flera eller alla basstationer kan sända samma medde­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broadcast ingår i GSM‑standarden, men det krävs att basstationer och mobiltelefoner (eller annan utrust­ning som använder mobiltelefonnätet) anpassas till tekniken. – Se också Viktigt meddelande till allmänheten. – Förkortas CB eller CBS (cell broadcast service).

[meddelanden] [mobilt] [samhällsskydd] [ändrad 6 maj 2020]

lifecasting

  1. livssändning – uppvisande av allt man gör i direkt­sändning på internet. Man bär på sig en webb­kamera som i princip alltid är på. Ofta ingår möjlighet till direkt­kommu­ni­ka­tion med de som tittar på. Olika former av life­casting har funnits sedan 1980‑talet. (Med casting som i broad­casting.) – Se också lifelogging och lifestream. – Läs mer i Wikipedia;
  2. vardagsbloggande – när man skriver om sina dagliga göromål på en blogg eller mikro­blogg.
  3. – även: att göra gipsavgjutning av en levande människas kropp.

– Jäm­för med mind­casting.

[bloggar] [it-liv] [videoteknik] [ändrad 5 december 2019]

egocasting

  1. – att bara läsa, lyssna till eller titta på sådant som stämmer med ens egna åsikter och smak;
  2. – egocentrerad utsändning på internet. – Med casting som i broadcasting.

[it-liv] [ändrad 13 december 2020]

broadcast

sända radioprogram, tv-program eller med­delanden från en till många. – Se också broadcasting och cell broadcast. – Ordet: Broadcast betyder kasta brett (omkring sig), och användes från början om sådd. Det överfördes i Stor­britan­nien i början av 1920 på radio­sänd­ningar till all­män­heten. Svenska ordet rundradio och norska kring­kasting är inspirerade av broadcasting.

[elektronisk kommunikation] [radio och tv] [ändrad 5 mars 2018]

broadcasting

– utsändning, rundradio, tv-sändningar:

  1. – utsändning – radio- eller tv-sändning från en till många (envägskommuni­ka­tion);
  2. – se rundradio;
  3. – ”allmänt anrop” i högtalarsystem eller snabbtelefon;
  4. – i datornät: sändning av paket eller meddelande till alla andra datorer i det lokala nätet– se rundsändning.

– Se också broadcast, broadcast storm, broadcast tv och radio broad­casting samt casting.

[datakommunikation] [radio och tv] [telefoni] [ändrad 27 november 2012]