dump

kopiering av allt innehåll i ett minne, i en fil eller i en data­bas. Detta görs utan sållning eller om­formatering. En skärm­dump är en kopia av det som för ögon­blicket visas på bild­skärmen. En minnes­dump, på engelska core dump är en kopia av allt som för ögon­blicket finns i arbets­minnet. Att göra en dump kallas för att dumpa. – För cell tower dump, se bas­stations­tömning.

P2V

physical to virtual – om över­gången till att köra program, data­­baser och operativ­­system på be­­stämda hård­­diskar och/eller servrar till att virtu­ali­sera kör­ningen, det vill säga att köra dem mot ett pro­gram som ut­­nyttjar till­­gänglig kapa­ci­tet, oavsett på vilken server den finns. – Fler n2n-uttryck.

varchar

kort för variable character field, variabelt teckenfält. I en databas är det ett teckenfält, alltså ett fält där man kan mata in bokstäver och siffror, utan bestämd längd. Vanligtvis finns det en övre gräns, men den kan vara mycket hög (tusentals tecken).

merge

sammanslagning; to merge – att slå samman, att sammanslå – att kombinera två ordnade filer till en ordnad fil. – In­for­ma­tion (till exempel adress­upp­gifter) som är identisk i båda filerna dubbleras inte i den nya filen, in­for­ma­tion som bara finns i en av filerna tas med oför­ändrad. Om in­for­ma­tion finns i båda filerna, men inte stämmer exakt (till exempel olika adress­upp­gifter för samma person) kan det lösas auto­ma­tiskt, till exempel genom att den senast ändrade upp­giften antas vara den rätta, genom att båda ver­sion­erna tas med, eller genom att an­vänd­aren får avgöra. – Re­sul­tatet av en merge blir alltså en ny ordnad fil utan dubb­le­ringar. – Merge kan göras med data­baser, adress­register och med struk­tu­re­rade text­doku­ment. – En SQL merge är en data­bas­opera­tion där en tabell upp­dateras med data från en annan tabell. – Merge sort, se klyv­sorte­ring. – För mail merge, se formu­lär­brev.

databasmotor

(database engine, även storage engine, lagringsmotor) – den centrala delen av en databashanterare. Det är databasmotorn som lägger till, hämtar, ändrar och tar bort (se crud) uppgifter ur en databas.

polyglott

(polyglot) – flerspråkig. Om datorprogram: skrivet i två eller flera program­språk. Om hantering av data­baser: som kan hantera olika typer av data­baser på ett en­het­ligt sätt.