trigger

procedur som utlöses automatiskt när vissa data ändras i en databas. Ofta är triggers till för att se till att uppgifterna i databasen är korrekta, motsägelsefria och konsekventa samt att det görs följdändringar och -tillägg. Se acid, konsistens och referensintegritet. I princip kan en trigger göra vad som helst – utlösa larm, skicka brev om överskriden kreditgräns eller starta andra program.

traversera

(traverse) – om databaser: besöka varje element i en databas exakt en gång för att samla in information eller göra ändringar. Detta kan göras på trädformade databaser. Konsten är att skriva ett program som inte missar någon nod, inte besöker någon nod två gånger och vet när den ska sluta.

referensintegritet

(referential integrity) – i databaser: kravet att alla referenser i en databas går till data som faktiskt finns. Referensintegritet innebär alltså fullständighet. Referenser är hänvisningar till data i samma databas eller i en annan databas. Exempel: om det står i personaldatabasen att en viss anställd arbetar på avdelning 7 så ska det också finnas en avdelning 7 i förteckningen över avdelningar (om det finns en sådan förteckning i systemet). Databasen får alltså inte innehålla hänvisningar till information som borde finnas i databasen, men inte gör det. Referenser får inte heller vara dubbeltydiga – det får bara finnas en avdelning 7. Referensintegritet kräver att när man tar bort eller ändrar poster måste man också vid behov göra följdändringar på andra ställen. Det kan åstadkommas med triggers. Ännu bättre är om databasen är uppbyggd så att man bara behöver ändra på ett ställe. Se acid, konsistens och normalisering.

portlet

del av portal: del av portalsida med en bestämd uppgift, som att hämta nyheter, leta i databaser eller visa en kalender. Portlets används för att utveckla portaler som användarna kan anpassa efter egna önskemål genom att lägga till, ta bort eller flytta om bitar. – Kallas ibland på svenska för portlett.

integritetsvillkor

(integrity constraint, integrity rule) – regel som hindrar att man lägger in felaktiga eller inkonsekventa data i en databas eller gör andra misstag, som dubbelregistreringar. Sådana regler är programmerade i databasen. Kallas också för integritetsregler. – Se referensintegritet.

hierarkisk databas

databas där data lagras i en trädliknande struktur med avdelningar och underavdelningar. Hierarkiska databaser var den dominerande typen av databas före relationsdatabaserna. Hierarkiska databaser fungerar bra så länge som varje objekt i databasen bara finns på ett ställe i trädstrukturen – till exempel så länge som Maria Svensson bara är anställd på en avdelning i företaget. Men om Maria Svensson arbetar på två avdelningar i företaget blir det problem att hantera information om henne i företagets hierarkiska databas, både när det gäller sökningar och när det gäller ändringar. Sådant är däremot inget problem i relationsdatabaser.

gles tabell

(sparse table) – tabell (i en databas) där många fält är tomma. Även: där många fält innehåller värden som är ointressanta och kan tas bort.

dynamisk url

dynamic urlwebbadress (url) till en dynamisk webbsida – en webbsida som skapas i det ögonblick den hämtas med ledning av informationen i webbadressen. Webbadressen är alltså inte adressen till ett redan existerande dokument, utan en instruktion till webbservern att sätta ihop ett dokument genom att sammanställa data från databaser och att sedan leverera resultatet till användaren. Alltså en fråga till en databas. Ett enkelt exempel är webbadresserna för sökningar med Google. Ofta, men inte alltid, kan man känna igen dynamiska url:er på att de innehåller tecken som ? och &, $, +, =, % eller förkortningen cgi. Enklare sökmotorer (inte Google) undviker att indexera sidor med dynamiska url:er, eftersom sidorna förändras hela tiden.

direkt dataflöde

överföring av rådata direkt från källan till mottagarens it-system. – Mot­­tag­arens it-system läser inte data från källans webb­sida, utan får rådata som direkt kan läsas in i mottag­arens data­baser eller kalkylark. – På engelska direct data feed, på svenska också direkt data­matning.