stjärnschema

stjärnformat diagram som åskådliggör relationerna mellan tabellerna i en databas. Det gäller databaser av typ data mart. I stjärnans mitt finns en faktatabell som innehåller de fakta som databasen främst handlar om. Det är ofta transaktioner, till exempel försäljning. Faktatabellen har länkar till andra tabeller som innehåller kompletterande uppgifter. Faktatabellen kan till exempel säga att klockan 11:35 såldes en skrivare för 3500 kronor i butiken i Hudiksvall. Vill man veta exakt vilken skrivare det var (märke, modell), eller vilken säljare som sålde den, finns det i de andra tabellerna. Stjärnscheman är den enklaste formen av snöflingescheman. – På engelska: star schema eller star-join schema.

affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning och admi­nistration. – Ide­alet är att ha ett verk­­sam­­hets­­över­­grip­ande affärs­­system som hanterar all in­for­mation inom före­taget som en enda stor data­bas. (Det måste i prak­tiken vara flera data­baser, men de ska vara sam­­ord­­nade.) De olika ap­pli­ka­tionerna i affärs­­systemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra in­for­mation om en an­ställd, en kund eller en pro­dukt behöver man bara ändra på ett ställe för att änd­ringen ska slå igenom över­allt. Ny in­for­ma­tion ska vara till­gäng­lig för alla (om de har be­­hörig­­het) över­­allt och med en gång. – Affärs­­system om­fattar ap­plika­tioner för sådant som redo­­vis­ning, order, lager, fakturering, per­sonal­admi­nistration, kund­hantering och pro­duk­tions­planering. Även de en­skilda ap­pli­ka­tionerna kallas ofta, var för sig, för affärs­­system. – tjänste­­ori­en­terad arki­tek­tur (soa) blev på 00-talet ett popu­lärt sätt att bygga upp affärs­­system, men soa är en arki­tek­tur, inte sys­temet som sådant.

dump

kopiering av allt innehåll i ett minne, i en fil eller i en data­bas. Detta görs utan sållning eller om­formatering. En skärm­dump är en kopia av det som för ögon­blicket visas på bild­skärmen. En minnes­dump, på engelska core dump är en kopia av allt som för ögon­blicket finns i arbets­minnet. Att göra en dump kallas för att dumpa. – För cell tower dump, se bas­stations­tömning.

P2V

physical to virtual – om över­gången till att köra program, data­­baser och operativ­­system på be­­stämda hård­­diskar och/eller servrar till att virtu­ali­sera kör­ningen, det vill säga att köra dem mot ett pro­gram som ut­­nyttjar till­­gänglig kapa­ci­tet, oavsett på vilken server den finns. – Fler n2n-uttryck.

varchar

kort för variable character field, variabelt teckenfält. I en databas är det ett teckenfält, alltså ett fält där man kan mata in bokstäver och siffror, utan bestämd längd. Vanligtvis finns det en övre gräns, men den kan vara mycket hög (tusentals tecken).

probe

avsökning – test av ifall en databas eller del av databas är till­gäng­lig för frågor (queries). Detta är viktigt i system med många sam­tidiga an­vändare som låser data­basen eller delar av den när de gör änd­ringar, stryk­ningar eller tillägg. – Även: to probe – att öppna en databas, göra ändring, stryk­ning eller tillägg och sedan stänga data­basen.

formulärbrev

(form letter) – i stort sett lika­lydande brev som skickas till flera mot­ta­gare med an­passade detaljer som namn, adress, månadens inköp, belopp att betala, etcetera. – For­mu­lär­brev kan skrivas med vanliga ord­be­hand­lare. Där det ska stå mot­tagar­an­passade upp­gifter som namn och adress lägger man in hän­vis­ningar till en data­bas. Den text som är samma för alla mot­ta­gare skrivs som vanligt. Ord­be­hand­laren pro­du­cerar sedan ett do­ku­ment för varje mot­ta­gare i data­basen. Raderna an­passas till längden på namn mer mera, så brevet ser inte hop­klistrat ut. – Samma teknik kan användas för e-post­ut­skick och för webb­sidor. – Tek­niken för att fram­ställa for­mu­lär­brev kallas på engelska för mail merge, på svenska register­kopplad ut­skrift.

merge

sammanslagning; to merge – att slå samman, att sammanslå – att kombinera två ordnade filer till en ordnad fil. – In­for­ma­tion (till exempel adress­upp­gifter) som är identisk i båda filerna dubbleras inte i den nya filen, in­for­ma­tion som bara finns i en av filerna tas med oför­ändrad. Om in­for­ma­tion finns i båda filerna, men inte stämmer exakt (till exempel olika adress­upp­gifter för samma person) kan det lösas auto­ma­tiskt, till exempel genom att den senast ändrade upp­giften antas vara den rätta, genom att båda ver­sion­erna tas med, eller genom att an­vänd­aren får avgöra. – Re­sul­tatet av en merge blir alltså en ny ordnad fil utan dubb­le­ringar. – Merge kan göras med data­baser, adress­register och med struk­tu­re­rade text­doku­ment. – En SQL merge är en data­bas­opera­tion där en tabell upp­dateras med data från en annan tabell. – Merge sort, se klyv­sorte­ring. – För mail merge, se formu­lär­brev.

databasmotor

(database engine, även storage engine, lagringsmotor) – den centrala delen av en databashanterare. Det är databasmotorn som lägger till, hämtar, ändrar och tar bort (se crud) uppgifter ur en databas.

polyglott

(polyglot) – flerspråkig. Om datorprogram: skrivet i två eller flera program­språk. Om hantering av data­baser: som kan hantera olika typer av data­baser på ett en­het­ligt sätt.