signaturinsamling

(fingerprinting) – kartläggning av egen­skaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i syfte att identi­fiera dem. Används vanligt­vis för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. Data­virus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webb­läsare har en signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket operativ­system det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticks­program och tillägg det har. Dessa egen­skaper med­delas när man anropar en webb­server från webb­läsaren. Det gör att man på server­sidan med hög träff­säker­het kan känna igen en individuell webb­läsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. – Men se fraud­fox. ( – För­växla inte fingerprinting med foot­printing, som är något annat.)

footprinting

inom it-säkerhet: kart­läggning av ett dator­nät som för­beredelse till data­­intrång. – De vanliga knepen inom foot­­printing är inte olagliga: man an­vänder offentliga uppgifter, teknisk utforskning via internet (se till exempel Shodan) och social manipulering (social engineering). – För­växla inte foot­printing med fingerprinting, på svenska signatur­­insamling, som är något annat.

luftgap

(air gap) – i datasäkerhet: total fysisk separation mellan två datorer. Används till exempel mellan nätverksservrar och databasservrar som måste skyddas mot dataintrång. Luftgap innebär att det inte går att flytta data från den ena datorn till den andra om man inte är på plats. Trådlös kommunikation får inte vara möjlig. Man måste alltså först koppla ihop datorerna fysiskt med en kabel eller genom att installera trådlösa nät­verks­kort. Man kan inte göra det på distans. – Det finns olika metoder för att avlyssna datorer, trots luftgap. Det går till exempel att uppfånga och ana­ly­sera elektromagnetiska impulser från bildskärmar och tangentbord. – Se också air­hopper.

hack

jobb, knäck, hack – – ofta: smart men ”ful” lösning på pro­­gram­merings­problem: det fungerar, men följer inte reglerna, är svårt att under­­hålla och upp­­datera. – Ordet hack kan användas om alla slags för­­änd­ringar och för­bättringar – eller för­sämringar. Det kan också ha en neutral betydelse: ett program eller del av ett program. Att hacka kan också betyda att begå data­intrång, se hackare. – Hack används också om smarta lösningar och knep utanför it: a body hack är något man kan göra för att för­­bättra sin kropp och hälsa; hack your health – för­­bättra din hälsa med en smart metod. – Ordet: Hack är ett gammalt engelskt ord för ’’jobb’’, ’’uppdrag’’, ’’knäck’’. Det kommer troligen av Hackney, en plats där man födde upp hästar. Sedan skedde en betydelse­glidning: ’häst’ > ’häst­droska’ > ’körning’ > ’vilket tillfälligt jobb som helst’. – Jäm­för med tweak.