e-fense

electronic defense – försvar mot dataintrång och sabotage. Termen används i namn på företag och produkter. Kan också stavas e‑fence. (Defense är amerikansk stavning, defence brittisk stavning.) – Fler ord på e-.

e-id

elektronisk identitetshandling (äldre benämning) – program och certi­fi­kat som används på dator eller mobil­telefon för att intyga för motparten att den som gör en trans­aktion över inter­net är den som hon påstår sig vara. e‑id är ett program som aktiveras med lösen­ord och sedan kan underteckna och kryptera information och transaktioner auto­ma­tiskt. Mot­tagaren kan då se att avsändaren är den som hon utger sig för att vara (för­ut­satt att lösenordet inte har kommit på av­vägar), och kan också se vem som har utfärdat id‑hand­lingen och vid behov dubbel­kolla. – Kallas numera oftast för e‑legi­tima­tion.

[identifiering] [ändrad 11 december 2019]

e-invånare

(e-resident) – invånare i ett land på distans och genom internet. – En e‑invånare har samma status som en fast bosatt in­vånare, men hon bor inte i landet och behöver aldrig ha satt sin fot där: hon använder landets tjänster genom inter­net. – Ob­servera att e‑invånare jämställs med in­vånare (personer som lagligt bor i landet), inte med med­­borgare (som dessutom har pass och rösträtt). – Ordet blev spritt när Estland hösten 2014 införde möjlig­heten för utlänningar att bli e‑in­vånare. Syftet var att locka personer i ut­landet till att bidra till Estlands ekonomiska och tekniska ut­veck­ling genom att göra affärer där. Det faktum att Estland är med i EU kan locka. – Se denna länk (på engelska). – I praktiken innebär e‑invånar­­skapet att estniska staten utfärdar en giltig estnisk e‑legi­ti­ma­tion för e‑invånaren. – I Sverige skulle det kunna innebära att personer som inte är svenska medborgare, och som inte heller har uppe­hålls­till­stånd, ändå skulle kunna få svenskt person­nummer och därmed kunna använda de svenska tjänster som förutsätter att man har person­nummer. Men i Sverige finns alltså inte den möjlig­heten.

[it-politik] [ändrad 18 mars 2018]

e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

e-bandon

e- och abandon (överge), vanligtvis i formen e‑:bandoned, har två betydelser:

  1. – utan tillgång till datorer och internet;
  2. – övergiven eller dumpad på internet.

– Fler ord på e-.

e-card

  1. – elektroniskt vykort, e-kort, e‑vykorte‑brev i form av ett vykort med bild, ofta med rörliga bilder och ljud samt lite text från avsändaren;
  2. CD-visitkort – visitkort i form av en CD i kreditkortsformat. Hade vanlig text påtryckt, men innehöll också information som kunde spelas upp i CD‑spelare. Förekom på 1990‑talet.

[e-post] [lagringsmedier] [ord på e-] [ändrad 29 januari 2019]